Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Valkenswaard

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Valkenswaard
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Valkenswaard
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Valkenswaard
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpdoelmatigheid, doeltreffendheid

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 213a Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-05-2007 n.v.t. nieuwe verordening 26-04-2007 Onbekend onbekend

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Valkenswaard:

 

gelet op artikel 213 a Gemeentewet

 

b e s l u i t :


vast te stellen:

 

De Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Valkenswaard.
 

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:
a Doelmatigheid
De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.
b Doeltreffendheid
De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

 

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

Het college zorgt ervoor dat aan de aanbevelingen van de ingevolge artikel 213a, lid 2, van de Gemeentewet aangewezen accountant ten aanzien van de administratieve organisatie en de interne controle in het verslag van bevindingen uitgebracht bij de controle van de jaarrekening, binnen een jaar na het uitkomen van het rapport van bevindingen wordt voldaan.
2. Als aan onderdelen van het gestelde onder artikel 1 niet kan worden voldaan, informeert het
college de raad met redenen omkleed.
3. Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid en/of doeltreffendheid van minimaal twee
specifieke onderwerpen voorkomende in programma’s of paragrafen.

 

Artikel 3. Onderzoeksplan

Het college voegt ieder jaar bij de conceptbegroting een onderzoeksplan voor de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de specifieke onderwerpen als bedoeld in artikel 2, lid 3.
2. In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:
a het object van onderzoek
b de reikwijdte van het onderzoek
c de onderzoeksmethode
d doorlooptijd van het onderzoek
e de wijze van uitvoering
3. In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.
4. De door het college voorgestelde onderzoeken maken onderdeel uit van zijn beraadslagingen met betrekking tot de begroting

 

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van bijbehorende budgetten.

 

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.
2 De rapporten, die het lopende verslagjaar zijn afgerond, worden toegevoegd aan de jaarrekening en het jaarverslag

3 Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

 

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 mei 2007.

 

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Valkenswaard.
De “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Valkenswaard” vastgesteld bij raadsbesluit van 27 november 2003 wordt ingetrokken met ingang van 1 mei 2007.


Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad donderdag 26 april 2007 en gewijzigd in de raadsvergadering van dinsdag 16 december 2008.

 

 

 

de griffier,                                             de voorzitter,
 

mr. C.J. Dorsman                                   drs. A.B.A.M. Ederveen.