Verordening cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Valkenswaard
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 47 Wet Werk en Bijstand

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-07-2008 n.v.t. nieuwe verordening 26-10-2006 Onbekend onbekend

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

1. In deze verordening wordt verstaan onder:
a. bestuur: het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven;
b. de wet: de Wet sociale werkvoorziening;
c. cliënten: personen die een dienstbetrekking als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van de wet, alsmede personen met een indicatiestelling als bedoeld in artikel 11 eerste lid van de Wsw die op de wachtlijst staan;
d. cliëntenraad: cliëntenraad sociale werkvoorziening;
e. gemeenten: de gemeenten die deel uitmaken van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven;
f. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten;
g. belangenorganisaties: organisaties die de belangen van cliënten behartigen.
h. selectiecommissie: een uit hun midden tijdelijk ingestelde commissie van de cliëntenraad;
2. De begripsomschrijvingen in de wet zijn van toepassing op de begrippen die in deze verordening worden gebruikt.
 

Artikel 2. Doelstelling cliëntenraad

De cliëntenraad heeft tot taak om desgevraagd of uit eigen beweging het college te adviseren over alle aangelegenheden van beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering die betrekking hebben op het terrein van de wet en van invloed zijn op de positie van cliënten.

 

Artikel 3. Samenstelling cliëntenraad

1. De cliëntenraad bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van zeven en een maximum van vijftien leden. De cliëntenraad is samengesteld uit cliënten en vertegenwoordigers van de belangenorganisaties. De samenstelling van de cliëntenraad vormt zoveel mogelijk een afspiegeling van het cliëntenbestand, ook in geografische zin.
3. Tenminste de helft plus één van het aantal leden van de cliëntenraad bestaat uit cliënten.
4. De leden verrichten hun werkzaamheden zonder last, maar voeren voor zover van toepassing wel ruggespraak met hun achterban
 

Artikel 4. (Voordracht en) benoeming van leden

1. De cliëntenraad wordt door het bestuur benoemd.
2. Na (tussentijds) aftreden van de leden worden de leden van de cliëntenraad door het bestuur op voordracht van de cliëntenraad benoemd.
3. De leden vanuit de cliënten worden voorgedragen door de selectiecommissie aan de cliëntenraad, vanuit de kandidaten die zich, na een openbare oproep, daarvoor hebben aangemeld.
4. De leden van de belangenorganisaties worden voorgedragen door die organisaties aan de cliëntenraad.
5. De leden van de cliëntenraad worden, behoudens tussentijds aftreden, voor de duur van vier jaar benoemd door het bestuur en zijn maximaal twee maal herbenoembaar.
 

Artikel 5. De voorzitter

1. De cliëntenraad heeft een onafhankelijke voorzitter die wordt benoemd door het bestuur.
2. De voorzitter is geen lid van de cliëntenraad en heeft geen stemrecht.
3. De voorzitter wordt benoemd voor de periode van vier jaar en is herbenoembaar.
4. Het voorzitterschap eindigt met onmiddellijke ingang op het moment dat de voorzitter daar zelf om verzoekt of naar aanleiding van een gemotiveerd verzoek van de cliëntenraad of het bestuur.
5. De benoeming in een tussentijdse vacature gebeurt bij voorkeur binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature.
 

Artikel 6. Gemeentelijke vertegenwoordiging

1. Voor overleg tussen de cliëntenraad en het bestuur leveren de gemeenten uit hun midden een ambtelijke vertegenwoordiger. Deze maakt geen onderdeel uit van de cliëntenraad.
2. Tot de taken van de gemeentelijke vertegenwoordiger behoort:
a. het peilen van de meningen;
b. het bewaken van de voortgang en de afhandeling van de adviezen van de cliëntenraad aan het college;
c. in zijn algemeenheid het zorg dragen voor een goede ondersteuning van de cliëntenraad, opdat deze zijn taak op een goede wijze kan invullen.
 

Artikel 7. Overleg tussen bestuur en cliëntenraad

1. Het bestuur of een delegatie van het bestuur heeft tenminste twee keer per jaar overleg met de cliëntenraad.
2. Alle deelnemers aan het overleg hebben de bevoegdheid om alle aangelegenheden die het beleid, de uitvoering en de kwaliteit van de dienstverlening raken op de agenda te laten zetten.
 

Artikel 8. Taken van de cliëntenraad

1. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college en behartigt op deze wijze de belangen van de cliënten.
2. De cliëntenraad adviseert niet over:
a. de uitvoering van wettelijke voorschriften als er voor die uitvoering geen ruimte voor gemeentelijk beleid is gelaten;
b. onderwerpen van interne organisatie voor zover deze geen aanwijsbare gevolgen hebben voor de dienstverlening aan de cliënten;
c. klachten, bezwaar- en beroepschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben;
d. de uitvoeringsaspecten van Ergon. Hiervoor heeft Ergon een Ondernemingsraad conform de Wet op de ondernemingsraden
e. arbeidsvoorwaarden van cliënten.
 

Artikel 9. Werkwijze cliëntenraad

1. De cliëntenraad stelt een reglement van orde op.
2. De vergaderingen van de cliëntenraad zijn openbaar. De cliëntenraad kan besluiten tot het houden van een besloten vergadering of een gedeelte van de vergadering.
3. De cliëntenraad heeft het recht haar advisering af te stemmen met adviesorganen van de gemeente.
 

Artikel 10. Informatievoorziening/secretariaat

1. Het college draagt zorg voor een goede en tijdige informatievoorziening aan de cliëntenraad met betrekking tot zaken die tot het taakgebied van de cliëntenraad behoren.
2. De cliëntenraad ontvangt tijdig, spontaan en op verzoek alle informatie die het voor de uitoefening van haar taken nodig heeft.
3. Het college is verplicht gehoor te geven aan een verzoek van de cliëntenraad om toelichting te geven op de stukken waarover zij advies is gevraagd of die de cliëntenraad ter informatie heeft ontvangen. Zij kunnen zich daarbij laten vertegenwoordigen door een ambtenaar als bedoeld in artikel 6 lid 1.
 

Artikel 11. Faciliteren

1. Ten behoeve van de cliëntenraad wordt jaarlijks in de begroting van het werkvoorzieningschap een budget opgenomen ten behoeve van de kosten die verband houden met de ambtelijke ondersteuning, deskundigheidsbevordering en organisatiekosten.
2. Het bestuur draagt er kosteloos zorg voor dat noodzakelijke faciliteiten aan de cliëntenraad beschikbaar worden gesteld om te bewerkstelligen dat de cliëntenraad naar behoren invulling kan geven aan zijn functie.
3. Ten laste van het in het eerste lid genoemde budget ontvangen de leden van de cliëntenraad voor het bijwonen van de vergadering van de cliëntenraad een onkostenvergoeding op basis van een door het bestuur vast te stellen onkostenregeling.
 

Artikel 12. Wijziging en intrekking van de verordening

Wijziging of intrekking van deze verordening kan alleen plaatsvinden nadat de cliëntenraad daarover is gehoord.

 

Artikel 13. Onvoorziene situaties

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Artikel 14. Evaluatie

Na een periode van een jaar na de start van de cliëntenraad wordt de verordening geëvalueerd.

 

Artikel 15. Citeertitel en inwerkingtreding

1. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening.
2. Zij treedt in werking op 1 juli 2008.