Telecommunicatieverordening Valkenswaard 2010

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Valkenswaard
Officiële naam regelingTelecommunicatieverordening Valkenswaard 2010
CiteertitelTelecommunicatieverordening Valkenswaard 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5.4 lid 4 van de Telecommunicatiewet en artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-10-2010 n.v.t. nieuwe verordening 30-10-2010 Onbekend onbekend

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Valkenswaard;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders 10 augustus 2010
gelet artikel 5.4 lid 4 van de Telecommunicatiewet en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

besluit:
I. Vast te stellen de Telecommunicatieverordening Valkenswaard 2010
II. In te trekken de Telecommunicatieverordening 2008

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. wet: Telecommunicatiewet;
b. voorzieningen: ondergrondse ondersteuningswerken en beschermingswerken als bedoeld in artikel 5.15 van de wet, en kabels;
c. aanbieder: degene die een openbaar elektronisch communicatienetwerk aanbiedt als bedoeld in artikel 1.1 onder i van de wet en degene bedoeld in artikel 5.1 van de wet;
d. werkzaamheden: werkzaamheden in verband met het aanleggen, het in stand houden en het opruimen van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk in of op openbare gronden;
e. gedoogplichtige: degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, van de wet;
f. college: college van burgemeester en wethouders;
g. huisaansluiting: het gedeelte van een kabel met een lengte minder dan 25 meter in openbare gronden, dat een openbaar elektronisch communicatienetwerk verbindt met een netwerkaansluitpunt als bedoeld onder artikel 1.1 onder k van de wet;
h. werkzaamheden van niet ingrijpende aard:
- het aanbrengen of verwijderen van kabels in al aangebrachte voorzieningen;
- reparaties aan het openbare elektronische communicatienetwerk met een lengte van
minder dan 25 meter en niet vallend onder artikel 6, eerste lid van deze verordening;
- het maken van huisaansluitingen met een lengte van minder dan 25 meter; én
- het openen en dichten van een ondergrondse handhole.
i. HKL: het Handboek Kabels en Leidingen, zoals afzonderlijk vastgesteld door alle bij het
samenwerkingsverband Regio Eindhoven aangesloten gemeenten.


Artikel 2 Nadere regels
Het college kan ter uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen. 

Hoofdstuk 2. Melding en instemmingsbesluit

Artikel 3 Wijze van melding van voorgenomen werkzaamheden
1. Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, meldt dit voornemen ten minste acht weken voor aanvang aan het college door middel van een door het college vastgesteld formulier en volgens het HKL.
2. Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, kan hierover vooroverleg voeren met het college om de melding, bedoeld in het eerste lid voor te bereiden.
3. Indien de werkzaamheden mede betrekking hebben op gronden van een andere gedoogplichtige dan de gemeente, dan stelt de aanbieder het college uiterlijk vier weken na ontvangst van de melding in het eerste lid, schriftelijk in kennis van de resultaten van het overleg tussen de aanbieder en de andere gedoogplichtige.
4. Voor het verrichten van werkzaamheden van niet ingrijpende aard kan de aanbieder volstaan met een melding aan het college minimaal drie dagen voorafgaand aan die werkzaamheden door middel van een daarvoor door het college vastgesteld formulier en volgens het HKL.

 

Artikel 4 Ernstige belemmeringen en storingen
1. Bij spoedeisende werkzaamheden als gevolg van een ernstige belemmering of storing van de communicatie in de zin van artikel 5.6, tweede lid van de wet, volstaat de aanbieder met een melding voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.
2. De aanbieder maakt achteraf binnen één werkdag, melding van de werkzaamheden bij het college door middel van een door het college vastgesteld formulier en volgens het HKL.

 

Artikel 5 Beslistermijn en aanhouding
a. Binnen acht weken na ontvangst van de melding als bedoeld in artikel 3, neemt het college een besluit.
b. Het college kan zijn besluit, als bedoeld in het eerste lid, met ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan.
c. De beslissing wordt aangehouden, indien er in verband met werkzaamheden ten behoeve van het openbare elektronisch communicatienetwerk een vergunning als bedoeld in de Woningwet, de Wet milieubeheer of een kapontheffing ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening Valkenswaard is vereist.


Artikel 6 Voorschriften en beperkingen bij instemming
1. Indien binnen 3 jaar na groot onderhoud of herinrichting van de openbare gronden de aanbieder werkzaamheden moet uitvoeren, verlangt het college specifiek schadeherstelkwaliteit wat wordt toegevoegd aan het instemmingsbesluit.
2. Indien de aanbieder werkzaamheden moet uitvoeren in bijzondere bestrating, verlangt het college specifiek schadeherstel. Het college bepaalt wat een bijzondere bestrating is.
3. De wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en
medegebruik van voorzieningen moet plaatsvinden volgens het HKL.

 

Artikel 7 Aanvullende verplichtingen van aanbieder
De aanbieder is verplicht omwonenden en bedrijven ter plaatse minimaal 3 dagen voor aanvang van de uit te voeren werkzaamheden op de hoogte te stellen.

 

Artikel 8 (Mede)gebruik van voorzieningen en vooroverleg
1. Een aanbieder is verplicht om bij de aanleg van kabels in openbare gronden zoveel mogelijk (mede)gebruik te maken van bestaande, door andere aanbieders dan wel door of in opdracht van het college aangelegde voorzieningen.
2. Indien de openbare gronden geen ruimte bieden voor de aanleg van nieuwe kabels, dient de aanbieder een alternatief tracé te kiezen, of aan andere aanbieders een redelijk verzoek tot medegebruik van kabels te doen, op grond van artikel 5.12 van de wet.

 

Artikel 9 Zakelijk karakter en overdracht voorzieningen
1. Indien de eigendom, exploitatie of beheer van de voorziening wordt overgedragen aan een andere aanbieder, gaan de rechten en plichten die betrekking hebben op de voorziening van de oude aanbieder over op de nieuwe netwerkaanbieder.
2. De aanbieder stelt het college binnen een maand schriftelijk in kennis van het feit dat de eigendom, de exploitatie of het beheer van de voorziening verandert of dat de voorziening niet langer ten dienste staat van een openbaar elektronisch telecommunicatienetwerk in of op openbare gronden.

 

Artikel 10 Digitale gegevens
Het college kan van de aanbieder verlangen dat deze gegevens in digitale vorm verstrekt. 

 

Artikel 11 Vooroverleg
1. De gemeente organiseert periodiek vooroverleg, waarvoor in elk geval de bij de gemeente bekende aanbieders worden uitgenodigd.
2. In dit overleg worden de plannen van de gemeente en van de diverse aanbieders besproken en eventueel afgestemd in het kader van de bepalingen van deze verordening. 

Hoofdstuk 3. Handhaving en toezicht

Artikel 12 Toezicht en handhaving
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van het college aan te wijzen personen.

 

Artikel 13 Bevoegdheid college
Het college is bevoegd de werkzaamheden stil te leggen, indien er wordt gewerkt:
a. zonder voorafgaande melding, als bedoeld in artikel 3 van deze verordening; of
b. in strijd met het in het instemmingsbesluit opgenomen tijdstip van aanvang of voltooiing en de wijze van uitvoering.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 14 Overgangsrecht
1. De Telecommunicatieverordening Valkenswaard 2008 blijft van kracht op meldingen waarover al is beslist, maar waarvan de uitvoering op het moment van inwerkingtreding van deze verordening nog niet is gerealiseerd.
2. Indien voor de inwerkingtreding van de Telecommunicatieverordening Valkenswaard 2010 een melding is ingediend waar nog niet op is beslist, dan is deze verordening van toepassing.

 

Artikel 15 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking de eerste dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 30 september 2010.

 

De raad voornoemd,
De voorzitter,
drs. A. B.A.M. Ederveen


De griffier,
mr. C. J. Dorsman


Bekend gemaakt op:  30 september 2010
De gemeentesecretaris,
drs. R. F.W. van Eijck