Regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen 2012.

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Valkenswaard
Officiële naam regelingRegels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen 2012.
CiteertitelRegels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen 2012.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpBegraafplaatsen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 20, 3e lid van de Beheersverordening begraafplaatsen Valkenswaard 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2012 n.v.t. Nieuwe regeling 15-03-2011 Onbekend 11b&w00065

Tekst van de regeling

Het college van de gemeente Valkenswaard d.d. 13 maart 2011;

registratienummer; 11b&w00065;

gelet op artikel 20, 3e lid van de Beheersverordening begraafplaatsen Valkenswaard 2012;


b e s l u i t e n;


vast te stellen de:

Regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen 2012.
 

Artikel

Artikel 1. Begripsbepalingen
Deze nadere regels verstaan onder:
1. grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf en urnenhouder, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;
2. gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;
3. grafbeplanting: winterharde beplanting;
4. urnenhouder: voorziening voor urnen op een graf.

 

Artikel 2. Aanvraag vergunning
1. Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend.
2. Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:
a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;
b. de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;
c. de wijze van bevestiging van het gedenkteken op de fundering.

 

Artikel 3. Beslissing
De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.

 

Artikel 4. Gedenkteken
Op de begraafplaatsen mogen enkel de bij dit besluit nader aangeduide gedenktekens en urnenhouders, in de daarbij aangegeven steensoorten en overeenkomstig de daarbij aangegeven afmetingen worden geplaatst.

 

Artikel 5. Losse bloemen en planten
Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.

 

Artikel 6. Winterharde gewassen
1. De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden;
2. De rechthebbende op een particulier graf mag heesters en coniferen niet verder laten uitgroeien dan 0,8 meter breed en 1,5 meter hoog;
3. De rechthebbende op een particulier urnengraf mag heesters en coniferen niet verder laten uitgroeien dan 0,5 meter breed en 0,75 meter hoog.

 

Artikel 7. Slotbepalingen
1. Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2012.
2. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen 2012.

 

Sluiting

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 15 maart 2011;

De secretaris, De burgemeester,

 

 

 


drs. R.F.W. van Eijck. drs. A.B.A.M. Ederveen.