Verordeningen

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Valkenswaard
Officiële naam regelingMarktverordening gemeente Valkenswaard 2007
CiteertitelMarktverordening gemeente Valkenswaard 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpmarkt

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 lid 1 jo. artikel 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
29-06-2007 n.v.t. nieuwe verordening 28-06-2007 Onbekend onbekend

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Valkenswaard,

 

gelezen het voorstel van het college van 8 mei 2007, nr. 07b&w00194, inzake het vaststellen van de “marktverordening gemeente Valkenswaard 2007”;

 

gelet op artikel 147, eerste lid, alsmede artikel 149 van de Gemeentewet;

 

gezien het advies van de marktcomissie;

 

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor een ordelijk verloop van de markt;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de warenmarkt voor de gemeente Valkenswaard 2007
 

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. markt: de door het college ingestelde warenmarkt die plaatsvindt op de, bij of krachtens artikel 3 vastgestelde dag, tijd en plaats
b. standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;
c. vaste standplaats: de standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder;
d. dagplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is toegewezen dan wel ingenomen;
e. seizoensproducten: waren of goederen die in een bepaald seizoen verhandeld worden;
f. standwerken: de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van één artikel;
g. standwerkerplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;
h. vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;
i. wachtlijst: de lijst van gegadigden voor een vaste standplaats;
j. vergunninghouderslijst: de lijst van vergunninghouders van een vaste standplaats;
k. marktmeester: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college.
l. kramenzetter: degene aan wie op grond van artikel 24 vergunning tot het plaatsen van kramen op de markt is verleend.
m. marktcommissie: een commissie van advies, ingesteld op grond van artikel 4.
n. voertuig: vervoermiddel voor vervoer over land van personen en goederen, niet zijnde een marcavan of verkoopwagen.

 

Artikel 2 Inrichting van de markt; branche-indeling
1. Het college bepaalt ten aanzien van de markt:
a. het aantal standplaatsen;
b. de afmetingen van de standplaatsen;
c. de opstelling en indeling van de markt;
d. welke standplaatsen worden toegewezen als vaste standplaats en als standwerkerplaats.
2. Het college kan voor de markt vaststellen:
a. een lijst met artikelengroepen of branches;
b. een maximum aantal meters per branche.

 

Artikel 3 Dag, tijd en plaats van de markt
1 De markt vindt plaats op donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur op de Markt.
2 Het college kan op grond van dringende redenen, in afwijking van het eerste lid, bepalen dat de markt tijdelijk zal plaatsvinden:
a op een andere dag;
b op een andere tijd;
c op een andere plaats.
3 Het college is bevoegd te bepalen dat de markt tijdelijk zal plaatsvinden op een andere dag, indien de in het eerste lid bedoelde dag samenvalt met een van de in artikel 2, eerste lid, onder b van de Winkeltijdenwet genoemde dagen.

 

Artikel 4 De marktcommissie
1 Het college kan een commissie van advies instellen die tot taak heeft het college te adviseren inzake marktaangelegenheden.
2 Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de samenstelling en werkwijze van deze marktcommissie.

 

Artikel 5 Nadere regels
Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

 

Artikel 6 Voorschriften en beperkingen
1. Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing, ter bescherming van de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.
2. Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen.
 

Paragraaf 2. Vergunningen

Artikel 7 Standplaatsvergunning
1. Het is verboden een standplaats op een markt in te nemen zonder vergunning van het college.
2. Indien sprake is van seizoenproducten kan het college een vastestandplaatsvergunning verlenen voor een bepaald seizoen.
3. Bij wijze van proef kan het college voorafgaand aan een vastestandplaatsvergunning een tijdelijke vergunning verlenen voor een periode van zes achtereenvolgende maanden. Na deze periode zal worden overgegaan tot het verlenen van een vastestandplaatsvergunning of weigering van een vergunning. Het is niet mogelijk nogmaals tot een verlenging van zes maanden over te gaan.

 

Artikel 8 Vereisten
Voor toewijzing van een standplaats komt uitsluitend in aanmerking een handelingsbekwaam natuurlijk persoon die een aanvraag voor een vergunning heeft ingediend bij het college en die daarbij tevens aantoont dat hij persoonlijk voldoet aan alle publiekrechtelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie.


Artikel 9 Inhoud vastestandplaatsvergunning
1. Een vaste standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval:
a. de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de vergunninghouder;
b. een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste standplaats met vermelding van het nummer en de afmetingen daarvan;
c. de kraam of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de standplaats mag gebruiken;
d. het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe de vergunninghouder behoort;
e. de datum waarop aan de vergunninghouder voor het eerst vergunning is verleend en zijn volgnummer op de vergunninghouderslijst;
f. dat de vergunninghouder zelf zorg draagt voor de inzameling en afvoer van zijn afval en dat hij zijn standplaats schoon oplevert;
g. de wijze waarop de vergunninghouder zijn elektriciteit betrekt;
h. welke geluidsapparatuur op de standplaats is toegestaan; en
i. welke kook-, bak- en verwarmingsapparatuur zijn toegestaan.
2. Aan de vergunning wordt een middel ter identificatie gehecht.

 

Artikel 10 Inschrijving op de vergunninghouderslijst
Vergunninghouders van vaste standplaatsen worden ingeschreven op een doorlopend genummerde lijst met vermelding van en in volgorde van de datum waarop aan hen voor het eerst een vaste standplaats is toegewezen. Bij deze inschrijving wordt tevens vermeld de soort artikelen die de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe hij behoort.

 

Artikel 11 Overgangsregeling wachtlijst
1. Er geldt een overgangsregeling van drie jaar voor de wachtlijst welke inhoudt, dat met ingang van 31-12-2004 geen nieuwe aanvragen meer in behandeling worden genomen. Dit betekent dat alle ingeschrevenen op de diverse wachtlijsten, in verband met de afbouw van de wachtlijst nog maximaal drie jaar blijven ingeschreven. Met ingang van 31-12-2007 verdwijnen de wachtlijsten.

 

Artikel 12 Doorhalen van inschrijving op wachtlijst
Tot 31-12-2007 wordt de inschrijving op de wachtlijst doorgehaald:
a. indien de ingeschrevene zijn inschrijving niet jaarlijks voor 1 januari heeft verlengd;
b. op schriftelijk verzoek van de ingeschrevene;
c. bij overlijden van de ingeschrevene;
d. wanneer aan de ingeschrevene een vergunning voor een vaste standplaats is verleend, tenzij hij deze op grond van bijzondere omstandigheden niet aanvaardt;
e. indien niet meer aan de vereisten van artikel 7 wordt voldaan.

 

Artikel 13 Volgorde toewijzing vaste standplaatsen
Indien voor de toewijzing van een beschikbare vaste standplaats meerdere aanvragers in aanmerking komen, wordt de standplaats toegewezen volgens de “Uitdelingsregeling gemeente Valkenswaard” en rekening houdend met het “branchebesluit gemeente Valkenswaard”.


Artikel 14 Overschrijving vastestandplaatsvergunning
1. In geval van overlijden, blijvende arbeidsongeschiktheid of anderszins stopzetten van de activiteiten van de vergunninghouder kan de vastestandplaatsvergunning worden overgeschreven op de achterblijvende echtgenoot, de geregistreerde partner of een andere achterblijvende persoon met wie hij duurzaam samenwoonde.
2. Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het eerste lid, kan een kind van de vergunninghouder de vergunning voor een vaste standplaats krijgen indien hij ten minste drie jaar in loondienst van het marktbedrijf van de vergunninghouder heeft gewerkt of gedurende eenzelfde periode als mede-eigenaar in dit bedrijf heeft gefunctioneerd.
3. Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het eerste of het tweede lid, kan een vennoot/mede-eigenaar van de vergunninghouder de vergunning voor een vaste standplaats krijgen indien hij ten minste drie jaar als vennoot/mede-eigenaar van het marktbedrijf geregistreerd staat en ook als zodanig werkzaam is geweest.
4. Overschrijving volgens het bovenstaande leden is niet mogelijk als degene die de overschrijving heeft aangevraagd al een vastestandplaatsvergunning op de weekmarkt te Valkenswaard heeft.
5. Een aanvraag tot overschrijving wordt ingediend binnen twee maanden na het overlijden van de vergunninghouder, nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld of nadat het college een schriftelijke verklaring van vergunninghouder inzake het stopzetten van de vergunninghouder heeft ontvangen.
6. Het college is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

 

Artikel 15 Intrekking vastestandplaatsvergunning
1. Het college trekt een vastestandplaatsvergunning in:
a. op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder;
b. bij overlijden van de vergunninghouder, tenzij op grond van artikel 14 de vergunning wordt overgeschreven.
2. Het college kan een vastestandplaatsvergunning intrekken:
a. indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;
b. indien de vergunninghouder niet meer voldoet aan de in artikel 8 genoemde vereisten.
3. Indien degene op wie een vergunning ingevolge artikel 14 is overgeschreven, reeds vergunning heeft voor een andere vaste standplaats op dezelfde markt, wordt laatstgenoemde vergunning ingetrokken.
4. Indien de vergunninghouder wegens ziekte gedurende twee jaar zijn standplaats niet heeft kunnen innemen.
5. Indien de vergunninghouder minder dan tien maal per kwartaal zijn standplaats heeft ingenomen.
6. Indien de vergunninghouder blijft volharden in het overtreden van de vergunningvoorschriften en/of het bepaalde in de “Marktverordening Valkenswaard 2004” en de uitvoeringsbepalingen.
7. Indien niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldaan wordt, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.
8. Indien de in artikel 20 derde lid genoemde geneeskundige verklaring niet binnen de gestelde termijn aan het college wordt verstrekt.

 

Artikel 16 Toewijzing dagplaats
1. Toewijzing van een dagplaats geschiedt door afgifte van een vergunning door het college op het moment dat de standplaats niet als vaste standplaats wordt ingenomen.
2. De dagplaats wordt toegewezen overeenkomstig de “uitdelingsregeling gemeente Valkenswaard” en rekening houdend met het “branchebesluit gemeente Valkenswaard”. De gegadigden melden zich daarvoor op de dag zelf vóór 08.45 uur bij de marktmeester.


 

Artikel 17 Toewijzing standwerkerplaats
1. Het college wijst een standwerkerplaats toe door middel van loting.
2. Het is een ingeschrevene op de wachtlijst niet toegestaan deel te nemen aan de loting voor een standwerkerplaats zolang deze inschrijving niet definitief is vervallen.
3. Indien een standwerker zich wil doen bijstaan, meldt hij dit vooraf aan de marktmeester onder
vermelding van de naam van degene die hem zal bijstaan. Degene die hem zal bijstaan, mag niet op eigen naam deelnemen aan de loting.
4. Het samenloten door twee of meer standwerkers ter verkrijging van één standplaats is niet toegestaan.
5. Gegadigden dienen zich op de dag zelf vóór 09.00 uur te melden bij de marktmeester.
6. Naast deze verordening is ook de “standwerkerregeling gemeente Valkenswaard” en de “uitdelingsregeling gemeente Valkenswaard” van kracht op standwerkers.
 

Paragraaf 3. Bepalingen over het gebruik van de standplaats

Artikel 18 Persoonlijk innemen standplaats; bijstand
1. De vergunninghouder neemt de standplaats die hem is toegewezen persoonlijk in. Hij mag de standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik geven.
2. De vergunninghouder mag zich op de standplaats doen bijstaan.
3. De vergunninghouder en degene die hem bijstaat mogen zich niet schuldig maken aan wangedrag of bedrog.

 

Artikel 19 Aantal keren innemen vaste standplaats
De vergunninghouder van een vaste standplaats neemt ten minste eenmaal per twee weken en tienmaal per dertien weken zijn standplaats op de markt in, dit met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 20 en 21.

 

Artikel 20 Afwezigheid wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden
1. De vergunninghouder van een vaste standplaats die wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden verhinderd is zijn vaste standplaats in te nemen, deelt dit schriftelijk mee aan het college. Bij vakantie geeft de vergunninghouder aan hoe lang zijn afwezigheid duurt.
2. De schriftelijke mededeling wordt tijdig voor de desbetreffende marktdag gedaan. Plotselinge verhindering wordt mondeling of telefonisch aan de marktmeester gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging daarvan aan het college.
3. Bij langdurige afwezigheid wegens ziekte overlegt de vergunninghouder als bewijs van ziekte iedere drie maanden een geneeskundige verklaring aan het college, tenzij het college hiervan ontheffing heeft verleend.
4. De in lid 3 genoemde geneeskundige verklaring dient te worden afgegeven door de GGD. De kosten voor deze geneeskundige verklaring zijn voor rekening van de vergunninghouder.

 

Artikel 21 Ontheffing en vervanging
1. In geval van ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden kan het college op aanvraag van de vergunninghouder van een vaste standplaats hem tijdelijk ontheffing verlenen van de verplichting om ten minste eenmaal per twee weken en tienmaal per dertien weken de standplaats op de markt in te nemen.
2. Het college kan op aanvraag van de vergunninghouder hem vergunning verlenen zich op zijn standplaats te laten vervangen door een met name genoemde persoon.
3. De in artikel 21, tweede lid genoemde vergunning kan voor maximaal 6 marktdagen verleend worden. In bijzondere gevallen kan het college langer vergunning verlenen.

 

Artikel 22 Legitimatie en identiteit vergunninghouder
1. Degene die een standplaats op de markt inneemt of wenst in te nemen, dient op eerste aanvraag van de marktmeester aan te tonen dat hij de vergunninghouder is.
2. De vergunninghouder dient bij zijn standplaats duidelijk zichtbaar zijn naam en eventuele bedrijfsnaam aan te geven.
 

Artikel 23 Tijdstip innemen standplaats/aan- en afvoer goederen
1. Het is verboden voor vergunninghouders op de markt meer dan drie uur voor aanvang en meer dan twee uur na afloop van de markt met een voertuig, goederen of anderszins ruimte in te nemen of goederen aan of af te voeren.
2. De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen. Het college kan hiervan ontheffing verlenen.
3. Indien de vergunninghouder zijn vaste standplaats niet uiterlijk om 08.45 uur heeft ingenomen, wordt de desbetreffende standplaats voor die dag als dagplaats aangemerkt, tenzij de marktmeester de standplaats op tijdig verzoek van de vergunninghouder voor hem beschikbaar houdt.
4. Na 09.00 uur mogen géén voertuigen meer op de markt aanwezig zijn.
5. Artikel 23, vierde lid geld niet voor meelopers en standwerkers. Van meelopers en standwerkers mogen na 09.15 uur géén voertuigen meer op de markt aanwezig zijn.

 

Artikel 24 Plaatsen marktkramen
Het is verboden om zonder vergunning van burgemeester en wethouders kramen op de markt te plaatsen.
 

Paragraaf 4. Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 27 Uitsluiting dagplaatshouder of standwerker
Het college kan een vergunninghouder van een dagplaats of een standwerkerplaats van de toewijzing van een dagplaats of een standwerkerplaats uitsluiten voor ten hoogste zes maanden, indien deze:
a. het bepaalde bij of krachtens deze verordening overtreedt;
b. zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;
c. niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkerplaats;
d. niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.
Indien sprake is van een overtreding bij herhaling kan het college betreffende vergunninghouder van een dagplaats of een standwerkerplaats van de toewijzing van een dagplaats of een standwerkerplaats uitsluiten voor ten hoogste één jaar.

 

Artikel 28 Onmiddellijke verwijdering
Onverminderd het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet kan het college een vergunninghouder gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen indien hij:
a. het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;
b. zich op de markt schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;
c. niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkerplaats.

 

Artikel 29 Sanctiematrix
Het college is bevoegd tot het vaststellen van een sanctiematrix teneinde de strafmaat voor overtredingen vast te stellen.

 

Artikel 30 Toezichthouders
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de marktmeester en de bij besluit van het college aangewezen personen.

 

Artikel 31 Intrekking oude regeling
De “marktverordening Valkenswaard 2004”, vastgesteld op 25 november 2004, wordt ingetrokken.

 

Artikel 32 Overgangsbepalingen
1. Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de “marktverordening Valkenswaard 2004” gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.
2. De bestaande wachtlijst wordt geacht wachtlijst in de zin van deze verordening te zijn.
3. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de “marktverordening Valkenswaard 2004” is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet definitief op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

 

Artikel 33 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken na de datum van uitgifte van de “Kempener koerier” waarin zij is geplaatst.

 

Artikel 34 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: “Marktverordening Valkenswaard 2007”.


Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 juni 2007.

de griffier,                                    de voorzitter,

 

 

mr. C.J. Dorsman                         drs. A.B.A.M. Ederveen, burgemeester