Verordeningen

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Valkenswaard
Officiële naam regelingInspraakverordening Stads- en Dorps-vernieuwing en andere ruimtelijke plannen in de gemeente Valkenswaard
CiteertitelInspraakverordening Stads- en Dorps-vernieuwing en andere ruimtelijke plannen in de gemeente Valkenswaard
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 168 van de gemeentewet alsmede de artikelen 6a van de (herziene)ontwerp-Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 8 van de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-1985 n.v.t. nieuwe verordening 20-12-1984 Onbekend onbekend

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Valkenswaard;
 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 november 1984;
 

gelet op artikel 168 van de gemeentewet alsmede de artikelen 6a van de (herziene)ontwerp-Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 8 van de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing

                         besluit:

vast te stellen de volgende
 

     "Inspraakverordening Stads- en Dorps-vernieuwing en andere ruimtelijke plannen in de gemeente Valkenswaard"
 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
a. inspraak: een door of namens burgemeester en wethouders georganiseerde gelegenheid waarbij het ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen mogeliik wordt gemaakt hun mening omtrent gemeentelijke beleidsvoornemens -als bedoeld in artikel 2- kenbaar te maken en daarover met het gemeentebestuur vangedachtentewisselen;
b. inspraakprocedure: de wijze waarop de onder a bedoelde inspraak ingevolge het krachtens deze verordening bepaalde gestalte wordt' gegeven.
c. stadsvernieuwing: de stelselmatige inspanning zowel op stedebouwkundig als op sociaal, economisch, cultureel en milieuhygiënisch
gebied, gericht op behoud, herstel, verbetering, herindeling of sanering van bebouwde gedeelten van het gemeentelijk grondgebied.
2. Waar in deze verordening gesproken wordt van stadsvernieuwing wordt dorpsvernieuwing, voor zover van toepassing,daaronder. medebegrepen.
 

Artikel 2. Objekt van inspraak

Burgemeester en wethouders verlenen inspraak op beleidsvoornemens betreffende de voorbereiding of herziening van ruimtelijke plannen en beleidsvoornemens betreffende de"stadsvernieuwing.

 

Artikel 3. Subjekt van inspraak

Burgemeester en wethouders verlenen die inspraak aan ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen.

 

Artikel 4. Bekendmaking

Burgemeester en wethouders maken de beleidsvoornemens, waarop die inspraak verleend wordt, publiekelijk bekend op de in de gemeente gebruikelijke wijze. Hierbij worden tevens aangegeven de plaats waar en de tijden waarop informatie over de beleidsvoornemens ter inzage ligt.
 

Artikel 5. Inspraakprocedure

1. Burgemeester en wethouders stellen voor elk beleidsvoornemen, waarop inspraak wordt verleend,een inspraakprocedure vast, inhoudende de wijze waarop insprekers in staat worden gesteld hun mening omtrent het beleidsvoornemen kenbaar te maken en daarover met het gemeentebestuur van gedachten te wisselen.
2. De inspraakprocedure omvat tevens een termijnstelling en een omschrijving van de mate waarin en de voorwaarden waaronder insprekers invloed op het aan inspraak onderhavige beleidsvoornemen kunnen uitoefenen.
 

Artikel 6. Inspraakprocedure

Burgemeester en wethouders kunnen de inspraakprocedure wijzigen in spoedeisende gevallen en in overige gevallen waarin de vaststelling van het beleidsvoornemen zulks vereist. Zij maken het voornemen hiertoe terstond in één of meer dag- of nieuwsbladen en voorts op de gebruikelijke wijze bekend.

 

Artikel 7. Inspraakprocedure

1. Ter afronding van de inspraakprocedure maken burgemeester en wethouders een eindverslag op.
2. Het eindverslag bevat een weergave van de meningen die tijdens de inspraakprocedure over het aan inspraak onderhavige beleidsvoornemen naar voren zijn gebracht.
3. Burgemeester en wethouders brengen het eindverslag terstond ter kennis van de gemeenteraad.
 

Artikel 8. Beklagrecht

Ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen kunnen omtrent de uitvoering van deze verordening bij burgemeester en wethouders een schriftelijke klacht indienen.
Een klacht, gericht tegen het niet verlenen van de in deze verordening bedoelde inspraak op een beleidsvoornemen dient te worden ingediend uiterlijk veertien dagen na het moment waarop klager redelijkerwijs kan weten dat hem geen inspraak wordt verleend.
Een klacht, gericht tegen de uitvoering van de in deze verordening bedoelde inspraakprocedure, dient te worden ingediend uiterlijk veertien dagen na afloop van de inspraakprocedure.
Burgemeester en wethouders beslissen binnen dertig dagen na ontvangst van het klaagschrift omtrent de ingediende klacht. Zij kunnen deze termijn met ten hoogste dertig dagen verlengen.
Burgemeester en wethouders brengen de beslissing omtrent het klaagschrift terstond ter kennis van de klager en de gemeenteraad.
 

Artikel 9. Slotbepalingen

Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel "Inspraakverordening stads- en dorpsvernieuwing en andere ruimtelijke plannen".

 

Artikel 10. Slotbepalingen

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1985.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 20 december 1984.