Inspraakverordening gemeente Valkenswaard

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Valkenswaard
Officiële naam regelingInspraakverordening gemeente Valkenswaard
CiteertitelInspraakverordening gemeente Valkenswaard
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 150 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
07-12-2006 n.v.t. nieuwe verordening 30-11-2006 Onbekend onbekend

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Valkenswaard

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 oktober 2006
registratienummer: 06b&w00921

 

en gelet op artikel 150 van de Gemeentewet                                                            BESLUIT:

 

1. In te trekken de Inspraakverordening, welke is vastgesteld bij besluit van de raad van 15 december 1994.
2. Vast te stellen de Inspraakverordening gemeente Valkenswaard.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:
1. inspraak: het betrekken van ingezetenen van de gemeente Valkenswaard en andere belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid;
2. belanghebbenden: natuurlijke en rechtspersonen, al dan niet in de gemeente Valkenswaard gevestigd, die een aantoonbaar belang hebben bij inspraak;
3. inspraakprocedure: de wijze waarop aan de inspraak gestalte wordt gegeven;
4. beleidsvoornemen: het voornemen van het bestuursorgaan tot het vaststellen of wijzigen van beleid.
5. bestuursorgaan: de raad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester, al naar gelang het hun bevoegdheid betreft.
 

Artikel 2. Object van inspraak

1. Inspraak is in beginsel mogelijk op alle onderwerpen van gemeentelijk beleid.
2. Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid.
3. Inspraak wordt altijd verleend indien de wet daartoe verplicht.
4. Geen inspraak wordt verleend:
a. ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen;
b. indien inspraak bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten;
c. indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;
d. inzake de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belastingen bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet;
e. indien de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden afgewacht;
f. indien het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving.
 

Artikel 3. Inspraakgerechtigden

Inspraak wordt verleend aan ingezetenen van de gemeente Valkenswaard en andere belanghebbenden.

 

Artikel 4. Inspraakprocedure

1. Op inspraak is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen, vier weken, tenzij bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan een langere termijn is bepaald.
3. Het bestuursorgaan kan voor een of meer beleidsvoornemens een andere inspraakprocedure vaststellen.
 

Artikel 5. eindverslag

1. Ter afronding van de inspraak maakt het bestuursorgaan een eindverslag op.
2. Het eindverslag bevat in elk geval:
a. een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure;
b. een weergave van de zienswijze die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht;

c. een reactie op deze zienswijze, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan.
3. Het bestuursorgaan maakt het eindverslag op de gebruikelijke wijze openbaar.
4. De burgemeester vermeldt het eindverslag in zijn burgerjaarverslag.
 

Artikel 6. Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt inwerking met ingang van de achtste dag na de dag van bekendmaking.
2. Op het tijdstip genoemd in het eerste lid, wordt de voorgaande inspraakverordening (Raadsbesluit van 15 december 1994) ingetrokken.
 

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Inspraakverordening gemeente Valkenswaard”.


Kenmerk:06raad00921

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Valkenswaard
in zijn openbare vergadering van 30 november 2006


De raadsgrifier,                                                    De voorzitter,

 

 

 

mr. C.J. Dorsman                                                      J.E.A. Haas, burgemeester