Bevoegdhedenverordening Valkenswaard

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Valkenswaard
Officiële naam regelingBevoegdhedenverordening Valkenswaard
CiteertitelBevoegdhedenverordening Valkenswaard
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikelen 108, 147, 156 en 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-04-1997 n.v.t. nieuwe verordening 27-02-1997 Onbekend onbekend

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Valkenswaard;
 

gezien het desbetreffend voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 1997;
 

gezien het positieve advies van de commissie Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening d.d. 6 februari 1997;
 

gelet op de artikelen 108, 147, 156 en 160 van de Gemeentewet;
 

                                                           besluit
 

vast te stellen de volgende verordening regelende de bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders en de delegatie van bevoegdheden van de raad aan het college van burgemeester en wethouders.
 

Artikel 1

1. Tot de bevoegdheden van het dagelijks bestuur van het college van burgemeester en wethouders behoren in ieder geval de bevoegdheden vermeld in bijlage I van deze verordening.
2. Bij de uitoefening van de bevoegdheden houdt het college rekening met de door de gemeenteraad vastgestelde notities. Incidentele afwijkingen van vastgesteld beleid worden gemotiveerd medegedeeld aan de gemeenteraad.
 

Artikel 2

1. De bevoegdheden van de raad, vermeld op bijlage II, worden gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders;
2. Bij gebruikmaking van de bevoegdheden dienen de gestelde voorwaarden en beperkingen in acht genomen te worden;
3. Bij gebruikmaking van de bevoegdheden houdt het college rekening met de door de gemeenteraad vastgestelde notities. Incidentele afwijkingen van vastgesteld beleid worden gemotiveerd medegedeeld aan de gemeenteraad.
4. De leden van de raad kunnen middels de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders kennis nemen van krachtens delegatie genomen besluiten.
 

Artikel 3

De in bijlage III genoemde besluiten vervallen ingaande de dag van de inwerkingtreding
van dit besluit met dien verstande dat zaken die aanhangig zijn ten tijde van de in
werking treding van dit besluit nog kunnen worden afgehandeld op basis van deze
delegatiebesluiten.
 

Artikel 4

De verordening treedt in werking op 1 april 1997.

 

Artikel 5

De verordening kan worden aangehaald als: "Bevoegdhedenverordening Valkenswaard".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Valkenswaard op 27 februari 1997.
 

De gemeenteraad van Valkenswaard,

De secretaris,                                                                 De voorzitter
 

 

C.T.J.A.v.d.Molengraaf, l.s.                                                     HJJp.Top's.