Verordeningen

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Valkenswaard
Officiële naam regelingArchiefverordening gemeente Valkenswaard 2011
CiteertitelArchiefverordening gemeente Valkenswaard 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpArchief

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikelen 30, eerste lid, 31, 32, tweede lid van de Archiefwet 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-07-2011 n.v.t. Nieuwe regeling 29-06-2011 Onbekend Onbekend

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Valkenswaard
 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 mei 2011
 

gelet op artikelen 30, eerste lid, 31, 32, tweede lid van de Archiefwet 1995

 

Besluit vast te stellen de navolgende:

 

Archiefverordening gemeente Valkenswaard 2011

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

 

Artikel 1
In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:
a. de wet de Archiefwet 1995.
b. het besluit : het Archiefbesluit 1995.
c. archiefbescheiden : de archiefbescheiden van de organen van de gemeente
Valkenswaard.
d. de archiefbewaarplaats : de door de regioraad van het Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven aangewezen archiefbewaarplaats.
e. de archivaris : de door de regioraad van het Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven benoemde streekarchivaris.
f. beheerder(s) : degenen die ingevolge artikel 3 zijn belast met het beheer
van de archiefbescheiden, die niet naar de archief-
bewaarplaats zijn overgebracht.
g. beheerseenheid : een door het college van burgemeester en wethouders als
zodanig aan te wijzen organisatieonderdeel.
h. informatiesysteem : systeem van documentatie, procedures, apparatuur en
programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden
kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen
en geraadpleegd.
i. gemeenschappelijke regeling : Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)

 

Hoofdstuk 2. De zorg van het college van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht.

 

Artikel 2
Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor het inrichten en instandhouden van voldoende en doelmatige archiefruimten.

 

Artikel 3
Het college van burgemeester en wethouders wijst de beheerder(s) aan.

 

Artikel 4
Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor de aanstelling van voldoende deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van de archiefbescheiden.

 

Artikel 5
1. Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschiedt op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende, van welke bescheiden redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij voor dezen als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

 

Artikel 6
Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor, dat jaarlijks op de gemeentebegroting voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden.

 

Artikel 7
Het college van burgemeester en wethouders stelt voor het beheer van de archiefbescheiden die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht, voorschriften vast.

 

Artikel 8
Het college van burgemeester en wethouders brengt de rapportages welke door de archivaris aan hen zijn uitgebracht in verband met het toezicht bedoeld in artikel 32, tweede lid, van de wet, ter kennis van de raad.

 

Hoofdstuk 3. Toezicht van de archivaris op het beheer van de archiefbescheiden, die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 

Artikel 9
De archivaris is bevoegd, ter uitoefening van het hem bij artikel 32, tweede lid, van de wet opgedragen toezicht, zich onder handhaving van zijn verantwoordelijkheid te doen vervangen door aan hem ondergeschikte daartoe gekwalificeerde ambtenaren.

 

Artikel 10
1. De beheerders verstrekken aan de archivaris of aan degene die namens hem met het toezicht is belast, alle bescheiden en inlichtingen die voor een goede vervulling van zijn taak noodzakelijk zijn en verlenen de nodige medewerking om inzicht te verschaffen in de ordening en toegankelijkheid van de archiefbescheiden alsmede in de opzet en werking van hulpmiddelen en systemen waarin archiefbescheiden zijn opgenomen.

2. De archivaris en degenen die hem in de uitoefening van het toezicht vervangen of bijstaan, hebben met inachtneming van de voorschriften ten aanzien van de beveiliging van geheimen, toegang tot de archiefbescheiden die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht en de ruimten waarin deze zich bevinden.

 

Artikel 11
De beheerders doen aan de archivaris tijdig mededeling van tenminste het voornemen tot:
a. opheffing, samenvoeging of splitsing van een beheerseenheid of overdracht van één of meer taken aan een andere beheerseenheid, aan een ander overheidsorgaan of aan een andere rechtspersoon;
b. bouw, verbouwing, inrichting, of verandering van inrichting en ingebruikneming van ruimten als archiefruimte;
c. verandering van de plaats van bewaring van niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden;
d. ontwerp, vervanging, aanschaf of invoering van een informatiesysteem;
e. voorbereiding, invoering en wijziging van ordeningssystemen.

 

Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen

 

Artikel 12
Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening vervalt de Archiefverordening Valkenswaard 2006

 

Artikel 13
Deze verordening kan worden aangehaald als Archiefverordening Valkenswaard 2011 en treedt in werking op 1 juli 2011.

 

Sluiting

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 29 juni 2011.


De raad voornoemd,
De voorzitter, drs. A.B.A.M. Ederveen, burgemeester

 

 

De griffier, mr. C.J. Dorsman