Algemene cursusgeld verordening Centrum voor Muziek en Dans 2009

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Valkenswaard
Officiële naam regelingAlgemene cursusgeld verordening Centrum voor Muziek en Dans 2009
CiteertitelAlgemene cursusgeld verordening Centrum voor Muziek en Dans 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerpmuziek, dans

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-08-2009 n.v.t. nieuwe verordening 22-04-2009 Onbekend onbekend

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Valkenswaard;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 april 2009
registratienummer: 09b&w00178

 

                                                           b e s l u i t :


vast te stellen de navolgende verordening:

 

                                                    “Verordening regelende de financiële
                                                   verhoudingen tussen het Centrum voor
                                                       Muziek en Dans en zijn leerlingen”.
 

Artikel 1

Ter zake van het verstrekken van onderwijs aan leerlingen van het Centrum voor Muziek en Dans worden cursusgelden in rekening gebracht overeenkomstig de navolgende bepalingen:

Artikel 2

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
a. directeur: de directeur van het Centrum voor Muziek en Dans;
b. leerling: een ieder die op grond van een inschrijving voor een cursus aan het
Centrum voor Muziek en Dans is geplaatst;
c. jeugdige leerling: leerling die bij aanvang van het schooljaar op 1 augustus de leeftijd van
21 jaar nog niet heeft bereikt;
d. volwassen leerling: leerling die bij aanvang van het schooljaar op 1 augustus 21 jaar of ouder is;
e. schooljaar: periode van 1 augustus tot en met 31 juli.
 

Artikel 3

1. Inschrijving van leerlingen dient voor 1 juli te geschieden. Inschrijving geschiedt in principe voor een jaar. Verlenging geschiedt automatisch, als er niet wordt uitgeschreven. Inschrijving voor minder dan een jaar is slechts bij uitzondering toegestaan; dit ter beoordeling aan de directeur.
2. Uitschrijving kan slechts plaatsvinden indien dit voor 1 juni schriftelijk kenbaar is gemaakt. Alsdan vindt uitschrijving plaats per 1 augustus daaraanvolgend.
3. Plaatsing van leerlingen – aan het begin dan wel in de loop van een schooljaar – geschiedt door de directeur van het Centrum voor Muziek en Dans.

Artikel 4

Bij voldoende aanmelding kunnen korte cursussen worden gegeven ter beoordeling aan de directeur. Het uitgangspunt is hierbij een kostendekkend tarief.
De directeur heeft de bevoegdheid om activiteiten op te starten waarin deze verordening niet voorziet, mits passende binnen de doelstelling van het Centrum, met in principe een kostendekkend tarief.

Artikel 5

1. Een leerling kan maximaal 9 jaren gesubsidieerd lessen volgen.
2. Leerlingen die na het verstrijken van die periode van 9 jaren de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt, kunnen gesubsidieerd de lessen voortzetten tot ze de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt.

Artikel 6

Voor volwassen leerlingen is het cursusgeld verschuldigd door de leerling zelf. Voor jeugdige leerlingen is het cursusgeld verschuldigd door degenen, die naar omstandigheden beoordeeld de ouderlijke macht, voogdij of pleegouderlijke zorg uitoefenen, dan wel in voorkomende gevallen degenen die de leerling hebben ingeschreven en het inschrijfformulier hebben ondertekend.

Artikel 7

1. Cursusgeld is verschuldigd voor elke leerling.
2. Het cursusgeld bedraagt per leerling per schooljaar het bedrag, aangegeven in de bij deze verordening behorende tabel van cursusgelden na artikel 12.
3. Voor zover van toepassing zijn de tarieven voor volwassenen inclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
4. Voor een leerling, die in de loop van het schooljaar wordt geplaatst, wordt cursusgeld in rekening gebracht over zoveel kalendermaanden als er na de plaatsing in het schooljaar over zijn. De kalendermaand waarin de plaatsing is geschiedt wordt daarbij meegeteld.
5. Bij de berekening van het cursusgeld worden eurocenten verwaarloosd.
6. Bij nalatige betaling in enig jaar kan de deelname het jaar daarop worden geweigerd.

Artikel 8

De cursusgelden worden geheven bij wege van een gedagtekende nota.

Artikel 9

1. De betaling van de cursusgelden van de cursussen op jaarbasis dient te geschieden in twee gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt 30 dagen na dagtekening van de nota; de tweede termijn 90 dagen na dagtekening.
2. De betaling van de cursusgelden voor korte cursussen dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de nota.
3. Indien de nota niet op tijd is betaald, zal de invordering langs gerechtelijke weg plaatsvinden. Alle kosten voortvloeiende uit niet tijdige betaling zullen worden verhaald.
4. Een leerling voor wie of door wie niet tijdig aan de betalingsverplichting is voldaan, kan het verder bijwonen van lessen door de directeur worden ontzegd, totdat de verschuldigde termijn(en), met inbegrip van de kosten voortvloeiende uit niet tijdige betaling zijn voldaan.

Artikel 10

1. Restitutie van het cursusgeld is in principe niet mogelijk.
2. Bij overlijden van een leerling in de loop van het schooljaar, wordt restitutie van het cursusgeld naar tijdsgelang verleend, waarbij de kalendermaand waarin de leerling is overleden voor restitutie wordt meegeteld.
3. Indien een leerling verhuist naar een andere gemeente en daardoor het Centrum niet meer kan bezoeken, wordt restitutie verleend met ingang van de maand volgende op die waarin uitschrijving in het bevolkingsregister heeft plaatsgevonden met een opslag van twee maanden.
4. Indien een leerling verhuist naar een andere gemeente, maar dat schooljaar wel afmaakt, zal voor die resterende tijd niet het tarief van leerlingen van andere gemeenten gelden.
5. Indien een leerling wegens het nakomen van een wettelijke verplichting, hetgeen o.a. kan blijken uit een schriftelijke verklaring, het Centrum niet kan bezoeken kan restitutie worden verleend, met dien verstande dat perioden van minder dan een maand niet in aanmerking worden genomen e.e.a. ter beoordeling van de directeur.
6. Indien na afsluiting van het schooljaar c.q. beëindiging van een cursus blijkt, dat het aantal uitgevallen lessen door langdurige en/of herhaaldelijke ziekte van een docent en/of door sluiting van het Centrum, anders dan wegens vakantie, het 1/10e gedeelte van het aantal lessen waarop een leerling recht heeft, overtreft, wordt restitutie verleend over zoveel lessen als waarmee het 1/10e gedeelte is overschreden. Bij de vaststelling van het 1/10e gedeelte geschiedt de afronding naar boven. Bedragen beneden de 2 euro worden niet gerestitueerd.
7. Op verzoeken op grond van dit artikel wordt beslist door de directeur.

Artikel 11

De uit deze verordening voortvloeiende cursusgelden worden herzien als de loonstijgingen of een andere dekkingsmethodiek dit noodzakelijk maken. Herziening geschiedt eenmaal per jaar voor de periode 1 augustus tot en met 31 juli.

Artikel 12

De directeur is bevoegd tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard, welke zich bij de toepassing van deze verordening mochten voordoen. Hij doet hiervan mededeling aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Artikel 13

1. Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2009. Deze verordening kan worden aangehaald als de “Algemene cursusgeldverordening Centrum voor Muziek en Dans 2009”.
2. Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening vervalt de “Algemene cursusgeldverordening Centrum voor Muziek en Dans 2008”, vastgesteld bij raadsbesluit van
24 april 2008 (registratienummer: 08b&w00144), met dien verstande dat zij van kracht blijft voor de periode waarvoor zij heeft gegolden.


Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare
vergadering van 22 april 2009

 

de griffier,                                                           de voorzitter,

 

 

 

mr. C.J.Dorsman L.S.                                            drs. C. Marchal