Vergunningen

Als starter krijgt u te maken met vergunningen. Heeft u (verbouw)bouwplannen en/of moeten er objecten worden gesloopt, dan kan het zijn dat hiervoor een omgevingsvergunning nodig is. Op www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningencheck doen. Deze check zorgt ook voor de eventuele samenloop met enkele andere vergunningen zoals milieu, monumenten, uitrit, brandveilig gebruik, kap, en het aanleggen van een weg. Een ontheffing voor afwijkend planologisch gebruik wordt hierin ook meegenomen. Uit de check kan ook komen dat de activiteiten voor het aspect bouw vergunningsvrij zijn. Op de site van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl kunt u meer informatie vinden over de bouwregels voor verschillende typen bouwwerken zoals aan- en bijgebouwen, antennes, dakkapellen en erfafscheidingen.

Ook kan het zijn dat er bijzondere wetten gelden, zoals de Drank- en Horecawet, de Wet op de Kansspelen, de Flora- en Faunawet of de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn is het verstandig vooraf contact op te nemen met het Omgevingsloket van de gemeente. U kunt dat doen via telefoonnummer 040-208 3444 of per e-mail via omgevingsloket@valkenswaard.nl.

Vestigingsvergunning

Voor het starten van een onderneming in bepaalde bedrijfstakken is een vestigingsvergunning vereist. Een vestigingsvergunning geldt onder meer voor bouw- en installatiebedrijven, autobedrijven en slagers- en bakkersbedrijven. De vergunning wordt afgegeven door de Kamer van Koophandel. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Kamer van Koophandel - ga naar 'starters' en vervolgens naar 'verplichtingen en vergunningen'.

Evenementenvergunning

Als u van plan bent een voor publiek toegankelijk vermaaksevenement te organiseren, dan kan het zijn dat u een evenementenvergunning nodig heeft. Voor kleinschalige evenementen geldt een meldingsplicht. Ga voor vergunningaanvragen en het indienen van meldingen naar de snelbalie vergunningen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer A.S. Wedzinga, telefoonnummer 040-208 3573.

Wet Bibob

De gemeenteraad heeft enige tijd geleden het beleid voor de wet Bibob vastgesteld. Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Deze wet moet voorkomen dat overheidsinstellingen onbedoeld hun medewerking geven aan criminele activiteiten door het verlenen van vergunningen of een overheidsopdracht (aanbesteding).

Vraagt u een drank- en horecavergunning aan, dan kunt u te maken krijgen met de wet Bibob. U kan gevraagd worden het 'Vragenformulier Bibob' in te vullen. Voor meer informatie over de wet Bibob kunt u terecht bij het team Vergunningen, toezicht en handhaving, de heer R. Thiels, telefoonnummer 040-208 3622.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over vergunningen, dan kunt u ook terecht op de landelijke website van Antwoord voor bedrijven. Antwoord voor bedrijven maakt overheidsinformatie (van rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) toegankelijk. Ondernemers krijgen via www.antwoordvoorbedrijven.nl inzicht in alle regels, vergunningen en subsidies waarmee ze te maken kunnen krijgen.

Een nieuwe omgevingswet op komst

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe omgevingswet (de geplande inwerkingtreding is 2014). De afgelopen jaren zijn er op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water veel wetten en regels gemaakt. Het omgevingsrecht bestaat uit ruim 60 wetten, 100 amvb's en honderden regelingen. Alle met hun eigen uitgangspunten, procedures en vereisten. Omdat de regels vanuit sectoren zijn ontstaan, is het stelsel niet efficiënt genoeg voor integrale problemen. Burgers, ondernemers en overheden worstelen dan ook met de steeds complexer wordende samenhang tussen de verschillende wettelijke kaders op het gebied van omgevingsrecht. Dit leidt tot onduidelijkheid en onzekerheid rondom voorgenomen ruimtelijke projecten. Ook is er weinig ruimte voor maatwerk of vernieuwing. Hierdoor lopen projecten vast of ondervinden ze vertraging. Dat is nadelig voor alle betrokkenen en voor de economie van ons land. Een eenvoudiger en beter samenhangend omgevingsrecht zorgt voor snellere en betere besluitvorming bij projecten.

Kijk voor meer informatie op www.omgevingswet.nl en/of bekijk onderstaand filmpje.