Zijn er verschillen tussen de procedures voor een plan-milieueffectrapport (plan-MER) en een besluit-milieueffectrapportage (besluit-m.e.r.)?

Antwoord:

Ja. Voor een besluit-milieueffectrapportage (besluit-MER) gelden meer verplichtingen dan voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER).

De procedure voor een plan-MER is als volgt:

1. Het bevoegd gezag laat weten dat het zich heeft voorgenomen een plan voor te bereiden waarvoor een milieueffectrapport (MER) vereist is. Hierbij is het bevoegd gezag niet verplicht:

  • de mogelijkheid te bieden om zienswijzen in te dienen;
  • de Commissie m.e.r. om advies te vragen voor de richtlijnen.

Bij een besluit-MER is dit wel verplicht.

2. Het bevoegd gezag moet bestuursorganen die bij het voorgenomen plan betrokken zijn raadplegen over de reikwijdte en het detailniveau van het plan-MER. (Bij bestemmingsplannen kunt u hierbij denken aan de provincie, het waterschap en dergelijke.) De initiatiefnemer stelt hierover een notitie op. Het bevoegd gezag mag deze notitie eventueel wijzigen en na de tervisielegging als richtlijn vaststellen, maar dit is niet verplicht.

Bij een besluit-m.e.r. is het bevoegd gezag wel verplicht om richtlijnen vast te stellen.

3. Het plan-MER moet uiterlijk klaar zijn op het moment dat het ontwerpplan ter inzage wordt gelegd.

4. Het bevoegd gezag moet de mogelijkheid bieden om met een zienswijze op de MER te reageren. Dit gaat vaak gelijktijdig met de mogelijkheid voor zienswijzen over het bijbehorende ontwerpplan. De MER kan ook eerder, apart ter visie gelegd worden.  

5. Soms is een toetsingsadvies over de MER verplicht. Wanneer een plan gevolgen heeft voor de ecologische hoofdstructuur (EHS) of wanneer zij worden uitgevoerd in een Natura 2000-gebied vraagt het bevoegd gezag de Commissie m.e.r. om een toetsingsadvies over de MER. Deze verplichting geldt niet voor andere plan-MER’s.

Bij een besluit-MER vraagt het bevoegd gezag de Commissie altijd om een toetsingsadvies.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

25-06-2015

Stuur door aan een vriend