Welke soorten speciaal onderwijs (so) zijn er?

Antwoord:

Er zijn verschillende soorten speciaal onderwijs in Nederland, zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs. Het speciaal onderwijs is bestemd voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of stoornis. Daarnaast zijn er scholen voor speciaal basisonderwijs. Deze scholen zijn geschikt voor kinderen met een minder ernstige beperking die wel extra zorg en aandacht nodig hebben.

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs bestaat uit 4 clusters:

  • Cluster 1: scholen voor visueel gehandicapte kinderen of meervoudig gehandicapte kinderen die slechtziend of blind zijn.
  • Cluster 2: scholen voor dove kinderen, slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden en/of taalmoeilijkheden en kinderen met communicatieve problemen zoals bij bepaalde vormen van autisme.
  • Cluster 3: scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, langdurig zieke kinderen en leerlingen met epilepsie.
  • Cluster 4: scholen voor kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen en scholen die verbonden zijn aan pedologische (kinderkundige) instituten. Pedologische instituten doen onderzoek naar kinderen met ingewikkelde leerproblemen, gedragsproblemen of emotionele problemen. De kinderen krijgen ook behandeling en begeleiding van het instituut.

Leerlingen in het speciaal onderwijs gaan meestal na hun 12e naar het voortgezet speciaal onderwijs. Hier kunnen ze blijven tot maximaal hun 20e verjaardag.

Scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo)

Heeft uw kind problemen, dan kan de 'gewone' school veel voor u en uw kind doen. Maar soms is een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) toch beter. Die scholen hebben kleinere groepen en de leraren weten meer van leerproblemen en gedragsproblemen. Uw kind krijgt daar gewoon basisonderwijs, maar met intensievere begeleiding. De school bekijkt met u wat de beste keuze is voor uw kind. Dit gaat in overleg met de Permanente Commissie Leerlingenzorg (pcl) van de basisschool, die hierover advies geeft.

Meer informatie

Meer informatie over speciaal onderwijs vindt u bij het Informatiepunt Passend onderwijs. U kunt ook terecht bij Kennisnet en het Landelijk informatiecentrum voor ouders 50tien.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-03-2013

Stuur door aan een vriend