Welke maatregelen zijn er tegen spijbelen in het onderwijs?

Antwoord:

Maatregelen school

De school kan de volgende maatregelen nemen om spijbelen tegen te gaan:

 • Ouders zo snel mogelijk laten weten dat hun kind spijbelt en dit met hen bespreken.
 • Ouders verwijzen naar instanties die kunnen helpen als hun kind niet meer naar school wil.
 • Maatregelen tegen spijbelen bekendmaken, bijvoorbeeld door deze op te nemen in de schoolgids.

Maatregelen ouders

Er zijn verschillende dingen die u als ouder kunt doen om spijbelen tegen te gaan:

 • Contact houden met de school van uw kind door bijvoorbeeld ouderavonden te bezoeken.
 • De school altijd informeren als uw kind niet naar school gaat.
 • Zorgen dat u op de hoogte bent van het lesrooster van uw kind zodat u weet wanneer uw kind spijbelt.
 • In de schoolgids lezen wat de school doet om spijbelen tegen te gaan of dit aan de school vragen.
 • Een klacht indienen bij de klachtencommissie als u vindt dat de school te weinig tegen spijbelen doet.
 • De medezeggenschapsraad (mr) vragen iets tegen schoolverzuim te doen.

Melden verzuim en spijbelen

Basisscholen melden ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar. Middelbare scholen melden bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zodra uw kind zonder geldige reden:

 • meer dan 3 achtereenvolgende schooldagen verzuimt
 • in totaal 16 uren les- of praktijktijd in 4 opeenvolgende weken heeft verzuimd

Het verzuimloket meldt de afwezigheid van uw kind vervolgens bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. Deze onderzoekt de zaak en zoekt samen met u en de school naar een oplossing. Als het nodig is, maakt de leerplichtambtenaar proces-verbaal op. Verzuimt uw kind, dan bent u strafbaar als uw kind jonger is dan 12 jaar. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan is hij of zij zelf strafbaar. Het kan zijn dat leerlingen vanaf 12 jaar dan voor de kantonrechter moeten verschijnen. De rechter kan geldboetes opleggen tot € 3.900,-, taakstraffen of in ernstige gevallen zelfs een voorwaardelijke gevangenisstraf. Zijn kinderen 16 of 17, dan kan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de kinderbijslag stopzetten.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

23-12-2013

Stuur door aan een vriend