Welke bouwwerken zijn met de inwerkingtreding van de Wabo niet meer vergunningplichtig?

Antwoord:

In grote lijnen blijft vergunningvrij bouwen mogelijk, zoals dat nu ook mogelijk is (bijgebouwen tot maximaal 30m2 en aan- en uitbouwen tot een diepte van maximaal 2.5m). Alleen als het bestemmingsplan dat toelaat, kunnen er hoofdzakelijk op achtererven zonder omgevingsvergunning ook grotere aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd.

Als dat bouwen echter in strijd is met het bestemmingsplan, is alsnog een omgevingsvergunning nodig. Het gaat daarbij niet om een vergunning voor het bouwen, maar louter om een planologische omgevingsvergunning. Het bevoegd gezag beslist of deze vergunning wordt afgegeven.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-10-2015

Stuur door aan een vriend