Wat zijn de meldplicht en aangifteplicht bij seksueel misbruik in het onderwijs?

Antwoord:

De meldplicht geldt voor medewerkers in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Zij zijn wettelijk verplicht om het schoolbestuur onmiddellijk en rechtstreeks te informeren over mogelijk seksueel misbruik van een minderjarige leerling door een medewerker van de school. De aangifteplicht geldt voor het schoolbestuur. Het bestuur is verplicht is om aangifte te doen bij de politie als er een vermoeden bestaat dat er seksueel misbruik heeft plaatsgevonden.

Meldplicht voor alle onderwijsmedewerkers

Als een medewerker een vermoeden heeft van een mogelijk zedendelict, is hij ervoor verantwoordelijk dat dit onmiddellijk bekend wordt bij het schoolbestuur. Het is niet voldoende een tussenpersoon te informeren, zoals een lid van de schoolleiding.

De meldplicht geldt voor alle medewerkers op een school. Hieronder vallen ook contactpersonen en interne vertrouwenspersonen die binnen hun functie informatie krijgen over mogelijke zedenmisdrijven. In dit geval kunnen deze personen zich niet beroepen op hun geheimhoudingsplicht.

Aangifteplicht alleen voor het schoolbestuur

Als het schoolbestuur een melding heeft ontvangen over mogelijk seksueel misbruik, dan is het bestuur verplicht om direct te overleggen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie).

De vertrouwensinspecteur stelt vast of er sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit. Zo ja, dan informeert het schoolbestuur de betrokkenen dat de school aangifte doet bij de politie. Het schoolbestuur is altijd verplicht om aangifte te doen, ook als betrokkenen dit niet wensen. Voorop staat dat herhaling van het seksueel misbruik wordt voorkomen.

De aangifteplicht geldt niet voor vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs. Zij zijn daarvan wettelijk vrijgesteld.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-10-2015

Stuur door aan een vriend