Wat zijn autismespectrum stoornissen?

Antwoord:

Autismespectrum stoornissen (ASS) is de verzamelnaam van 5 ontwikkelingsstoornissen. Dit zijn:

  • autistische stoornis (klassiek autisme)
  • Asperger syndroom
  • Rett-NOS
  • PDD-NOS
  • des-integratiestoornis van de kinderleeftijd

Kinderen met autismespectrum stoornissen kunnen de volgende verschijnselen hebben:

  • ze nemen de wereld waar in kleine onderdeeltjes en missen het overzicht
  • ze hebben grote moeite met veranderingen
  • ze vinden het moeilijk om met anderen om te gaan

Autisme maakt de onderwijsbehoeften van leerlingen met een autismespectrum stoornis anders. De samenwerking tussen school, ouders, begeleiders en hulpverlening is heel belangrijk. Uw kind met autisme krijgt op een gewone school extra begeleiding, als dat nodig is. Kinderen met autisme die zich niet goed ontwikkelen op een gewone school of in het speciaal onderwijs, kunnen naar een centrumschool of steunpunt van een regionaal expertisecentrum.

Steunpunten

Het Landelijk Netwerk Autisme (LNA) stimuleert aangepast onderwijs en goede ondersteuning voor leerlingen met autisme in het regulier en speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. LNA doet dit door deskundigheidsbevordering en uitwisseling van kennis en ervaring. In iedere regio zijn steunpunten autisme ingericht. Deze steunpunten bieden de scholen ondersteuning in de vorm van consultatie, voorlichting, scholing en regionale samenwerking.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

23-06-2014

Stuur door aan een vriend