Wat is het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht in het onderwijs?  

Antwoord:

Alle scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs stellen een schoolplan op en brengen een schoolgids uit. Ook zijn de scholen verplicht om een klachtenregeling te hebben.

Schoolplan

In het schoolplan staat hoe de school de goede kwaliteit van het onderwijs wil garanderen. Er staan bijvoorbeeld hoofdstukken in over interne kwaliteitszorg en onderwijsbeleid. De ouders in de medezeggenschapsraad moeten het schoolplan goedkeuren.

Schoolgids

Een schoolgids wordt aan het begin van elk schooljaar uitgebracht. De schoolgids bevat informatie over het functioneren van de school. De gids geeft inzicht in de doelstellingen van de school en activiteiten die worden ondernomen om deze te behalen.

In de schoolgids staat ook informatie over:

  • de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
  • de indeling van de verplichte onderwijstijd
  • de ouderbijdrage
  • rechten en plichten van ouders/verzorgers, leerlingen en de schoolleiding
  • de klachtenregeling
  • het financiële beleid
  • het veiligheidsbeleid

Scholen in het voortgezet onderwijs zijn ook verplicht om informatie op te nemen over

  • het percentage leerlingen dat doorstroomt naar een hoger leerjaar of een ander soort onderwijs
  • het percentage leerlingen dat de school zonder diploma verlaat
  • het percentage leerlingen dat voor het eindexamen slaagt

Klachtrecht

Elke school in het primair en voortgezet onderwijs moet een klachtenregeling voor ouders en personeel hebben. In het voortgezet onderwijs geldt de klachtenregeling ook voor leerlingen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-12-2015

Stuur door aan een vriend