Wat is een streekplan?

Antwoord:

Een streekplan is een plan van de Provincie met daarin de meest gewenste ontwikkelingen in hoofdlijnen van het in het plan begrepen gebied. Het streekplan geeft globaal aan waar landbouw, natuur en recreatie mogen komen en waar er ruimte is voor kantoren, huizen, bedrijfsterreinen en wegen in een provincie.

Het streekplan is komen te vervallen met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Op basis van art. 9.1.2 van de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening wordt deze gelijkgesteld met een structuurvisie.

De structuurvisie is uitgewerkt in artikel 2.2 Wro en bevat de hoodflijnen van de ontwikkeling van het gebied en de wijze waarop Provinciale Staten deze ontwikkelingen willen uitwerken.

Bron: Wegwijzer Wro 2009

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-09-2010

Stuur door aan een vriend