Wat is een handelingsplan en wat staat er in?  

Antwoord:

Een handelingsplan beschrijft hoe de school een kind dat aangepast onderwijs nodig heeft gaat begeleiden. Het gaat dan om een kind met leerlinggebonden financiering (lgf of rugzakje) of een kind in het (voortgezet) speciaal onderwijs. In het handelingsplan staat wat het kind het komend schooljaar moet leren, op welke manier de school dit wil aanpakken en wie wat doet. Ook staat erin op welke manier de voortgang van het kind gemeten wordt. Het handelingsplan wordt elk jaar opnieuw bekeken en aangepast. U stemt als ouder in met het handelingsplan door het te ondertekenen. De school hoeft geen financiële verantwoordelijkheid over de besteding van de rugzak aan u af te leggen. Dat moet alleen aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Inhoud handelingsplan

In het handelingsplan staat in elk geval:

 • het niveau van het kind
 • de onderwijsdoelen die de school voor het kind wil bereiken
 • welke maatregelen de school neemt om die doelen te bereiken
 • hoe de extra uren begeleiding die het kind krijgt, worden ingezet
 • welke externe deskundigen de school inschakelt
 • welke eventuele speciale voorzieningen door de school worden getroffen
 • de manier waarop de school de vorderingen van het kind volgt en registreert

Rechten en plichten ouder

Rechten ouder bij handelingsplan lfg:

 • inzage in het rapport handelsgerichte diagnostiek, het schoolplan en het groepsplan
 • overleg voorafgaand aan het opstellen van een handelingsplan
 • meebeslissen over de inzet van de middelen uit de rugzak
 • informatie over de voortgang van uw kind
 • een periodiek evaluatiegesprek
 • instemming bij het vaststellen van het handelingsplan

Plichten ouder bij handelingsplan lgf:

 • afspraken uit het contract nakomen
 • verstrekken van relevante informatie voor het handelingsplan

Klachten over het handelingsplan

Als u over het handelingsplan een conflict heeft met de school, kunt u een klacht indienen. Iedere school heeft een klachtenregeling en een klachtencommissie. Ook kunt u een klacht melden bij de Inspectie van het Onderwijs.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

22-03-2013

Stuur door aan een vriend