Wat is de rol van de onderwijsconsulent in het speciaal onderwijs?

Antwoord:

De Onderwijsconsulenten zijn ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om ouders/verzorgers en scholen te adviseren en te begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis. Zij helpen problemen oplossen rond plaatsing, schorsing, verwijdering, besteding van de rugzakgelden of onenigheid over het handelingsplan. Ook proberen onderwijsconsulenten oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaats. Ook na de inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs per 1 augustus 2014 kunnen scholen en ouders van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte een beroep doen op de Onderwijsconsulenten.

Inschakelen onderwijsconsulent

U kunt bij een onderwijsconsulent terecht voor advies en begeleiding als:

  • u voor uw kind geen geschikte speciale school kunt vinden ondanks de extra middelen uit de leerlinggebonden financiering (lgf of ‘rugzakje') of ondanks de indicatie voor speciaal onderwijs (so) of voortgezet speciaal onderwijs (vso);
  • uw kind langdurig thuiszit (minimaal 4 schoolweken) zonder uitzicht op een plaats en zonder resultaat vanuit het project Herstart. Informatie over dit project vindt u via de Stichting Projecten Speciaal Onderwijs

U hoeft niet te betalen voor advies en bemiddeling door een onderwijsconsulent. U kunt zich bij het Bureau Onderwijsconsulenten aanmelden via een aanmeldformulier. 

Meer informatie

Meer informatie over het raadplegen van een onderwijsconsulent kunt u vinden via  www.onderwijsconsulenten.nl.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

23-06-2014

Stuur door aan een vriend