Wat is de reikwijdte van de Wabo als het gaat om handhaving?

Antwoord:

De Wabo is van toepassing op de handhaving ten aanzien van de volgende wetten (voor zover dat in die wetten is bepaald):

 • Flora- en faunawet;
 • Kernenergiewet;
 • Monumentenwet 1988;
 • Natuurbeschermingswet 1998;
 • Ontgrondingenwet;
 • Wet bescherming Antarctica;
 • Wet bodembescherming;
 • Wet geluidhinder;
 • Wet inzake de luchtverontreiniging;
 • Wet milieubeheer;
 • Wet ruimtelijke ordening;
 • Waterwet;
 • Woningwet.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-04-2016

Stuur door aan een vriend