Wat is aanpasbaar bouwen?

Antwoord:

Wat is aanpasbaar bouwen?

Demografische prognoses laten zien dat er steeds meer ouderen komen.Bovendien worden deze ouderen gemiddeld steeds ouder (de zogehetendubbele vergrijzing). Deze toenemende vergrijzing stelt eisen aande (toekomstige) woningvoorraad, in het bijzonder aan de toegankelijkheidvan woningen.

Met 'aanpasbaar bouwen' wordt bedoeld het bouwen van woningen diegeschikt en toegankelijk (te maken) zijn voor ouderen en mensen metlichamelijke beperkingen.

Aanpasbare woningen zijn zo gebouwd dat ze betrekkelijk eenvoudigen tegen lage kosten kunnen worden aangepast wanneer een bewoner eenhandicap heeft of krijgt. Daardoor kan verhuizing uit de vertrouwdeomgeving worden voorkomen. Aanpasbaar bouwen maakt het mogelijk datbewoners langere tijd en in verschillende levensfasen in dezelfdewoning blijven wonen. Dit wordt daarom ook wel eens ‘levensloopbestendig bouwen’ genoemd.

Overigens dient ‘aanpasbaar bouwen’ niet te wordenverward met ‘industrieel, flexibel en demontabel (IFD) bouwen’,dat slaat op aanpasbaarheid van gebouwen aan gewijzigde omstandigheden(ongeacht de oorzaak van de wijziging).

Ir. H.C.E. van Egmond

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

28-03-2012

Stuur door aan een vriend