Wat houdt het in als projecten milieueffectrapportage-(beoordelings)plichtig zijn vanwege (onder andere) de aanleg of wijziging van een baggerdepot?

Antwoord:

Van de circa 20 tot 30 miljoen m3 baggerspecie die in Nederland jaarlijks vrijkomt, kan ongeveer 75% worden verspreid op land en in oppervlaktewater.

Een deel van het resterende materiaal wordt opgeslagen in baggerdepots. Voor de realisatie van deze depots moeten m.e.r.-procedures worden doorlopen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-06-2015

Stuur door aan een vriend