Wanneer moet in reconstructiegebieden een plan-milieueffectrapportage (plan-m.e.r.) opgesteld worden?

Antwoord:

Een plan-milieueffectrapportage (plan-m.e.r.) moet worden opgesteld wanneer een wettelijk of bestuursrechtelijk voorgeschreven plan kaderstellend is voor mogelijke toekomstige m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten, en/of waarvoor een passende beoordeling dient te worden gemaakt.

Dit betekent het volgende:

 • het reconstructieplan zelf is plan-m.e.r.-plichtig;
 • de planuitwerking is plan-m.e.r.-plichtig;
 • een onderdeel of de uitwerking voor een deelgebied kan plan-m.e.r.-plichtig zijn als:
  • deze kaderstellend is voor m.e.r.-plichtige activiteiten;
  • het plan gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden
 • een globaal bestemmingsplan kan plan-m.e.r.-plichtig zijn als:
  • er nog een uitwerking op volgt;
  • als het plan gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden.
 • een uitwerking van een bestemmingsplan is plan-m.e.r.-plichtig als er nog een concretiseringsstap op volgt die m.e.r.-plichtig is, zoals de vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer voor een individueel bedrijf.

Ook andere planvormen, zoals bijvoorbeeld een planuitwerking in het kader van de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg), kunnen m.e.r.-plichtig zijn.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-06-2015

Stuur door aan een vriend