Wanneer is een recreatief project milieueffectrapportageplichtig?

Antwoord:

Of een recreatief project milieueffectrapportageplichtig (m.e.r.-plichtig) is, is afhankelijk van de aard van het project. Voor jachthavens gelden andere regels dan voor bijvoorbeeld zwembaden, megabioscopen, golfbanen, outletcentra, of sportcomplexen.

Jachthavens zijn m.e.r.-plichtig als zij:

 • 500 ligplaatsen of meer hebben;
 • 250 ligplaatsen of meer hebben in een ‘gevoelig gebied’.

Overige recreatieve projecten zijn m.e.r.-plichtig als ze:

 • 500.000 bezoekers of meer per jaar aantrekken;
 • een oppervlakte beslaan van 50 ha of meer;
 • een oppervlakte beslaan van 20 ha of meer in een ‘gevoelig gebied’.

Een ‘gevoelig gebied’ is bijvoorbeeld:

 • een natuurmonument (ex art. 10 van de Natuurbeschermingswet);
 • een Natura 2000-gebied;
 • een gebied dat deel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur (EHS);
 • een grondwaterbeschermingsgebied;
 • een beschermd monument;
 • een Belvedere-gebied voorzover vastgelegd in een streekplan of geldend bestemmingsplan;
 • een gebied dat in het Structuurschema Groene Ruimte, een streekplan of een bestemmingsplan is vastgelegd als ‘behoud en herstel bestaande landschapskwaliteiten’.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-06-2015

Stuur door aan een vriend