Wanneer geldt de milieueffectrapportage-beoordelingsplicht?

Antwoord:

Of een voorgenomen activiteit of project m.e.r.-beoordelingsplichtig is, kan uiteindelijk slechts van geval tot geval worden bepaald.

Er bestaat een combinatie van voorwaarden waaronder, wanneer deze combinatie aan de orde is, de wettelijk voorgeschreven m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Om te bepalen of een activiteit of een project aan deze voorwaarden voldoet, kunt u Onderdeel D van de bijlage die behoort bij het Besluit milieurapportage (de D-lijst) raadplegen.

De wettelijk voorgeschreven m.e.r.-beoordelingsplicht geldt wanneer:

  • de activiteit of het project overeenkomt met de beschrijving van een activiteit, zoals genoemd in kolom 1 van de D-lijst;
  • de activiteit of het project voldoet aan de bijbehorende drempelwaarden zoals genoemd in kolom 2 van de D-lijst;
  • het besluit wordt genomen dat staat in kolom 4 van de D-lijst.

Maar ook projecten waarvoor de bovengenoemde voorwaarden niet gelden kunnen m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. Zo kunnen projecten die kleiner zijn dan de geldende drempelwaarden soms tot zulke nadelige milieugevolgen leiden, dat ook voor die projecten een beoordeling en zo nodig een MER vereist is.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-06-2015

Stuur door aan een vriend