Wanneer geldt de milieueffectrapportage-beoordelingsplicht voor kernergiecentrales?

Antwoord:

De criteria die worden gebruikt om vast te stellen of de wijziging of uitbreiding van een kerncentrale milieueffectrapportage-beoordelingsplichtig (m.e.r.-beoordelingsplichtig) is, hebben betrekking op verschillende aspecten van de verwerkingsprocessen in de centrale. Hierbij gaat het niet alleen om de processen die te maken hebben met het vrijmaken van kernenergie, maar ook om de buitengebruikstelling en de ontmanteling van de centrale of de reactor.

Wijzigingen of uitbreidingen van kernreactoren zijn m.e.r.-beoordelingsplichtig wanneer zij resulteren in:

  • een wijziging van de soort, hoeveelheid of verrijkingsgraad van de splijtstof;
  • een vergroting van de lozing van radioactieve stoffen;
  • een vergroting van de opslagcapaciteit van gebruikte splijtstof;
  • het aanbrengen van systemen ter voorkoming of beheersing van ernstige ongevallen;
  • een wijziging van het tijdstip van de buitengebruikstelling of ontmanteling van meer dan 5 jaar.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-06-2015

Stuur door aan een vriend