Moet ik een zorgverzekering afsluiten als ik daar gemoedsbezwaren tegen heb?  

Antwoord:

Als u vanuit uw geloof of levensovertuiging bezwaren hebt tegen het afsluiten van welke verzekering dan ook, dan bent u niet verplicht een zorgverzekering af te sluiten. U moet dan verklaren dat u onoverkomelijke bezwaren tegen elke soort van verzekering heeft. U vraagt bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontheffing aan voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U krijgt dan automatisch ook een ontheffing voor de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Bijdragevervangende belasting

Als gemoedsbezwaarde betaalt u een premievervangende bijdrage over uw loon. Deze vervangt de verzekeringspremie. De hoogte van deze bijdragevervangende belasting is gelijk aan de hoogte van een verzekeringspremie. Uw werkgever houdt deze bijdrage in op uw loon en over de vergoeding die hij u hiervoor betaalt, draagt u loonbelasting af. U moet zelf uw werkgever inlichten over uw ontheffing.

Spaarrekening bij CVZ voor kosten medische zorg

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) ontvangt de bijdragevervangende belasting van de Belastingdienst en op zet deze op een spaarrekening. Zijn er binnen uw huishouden meerdere gezinsleden met gemoedsbezwaren dan is sprake van een gezamenlijk spaartegoed. Maakt u of een van uw gezinsleden gebruik van zorg die onder de Zvw valt, dan wordt dit betaald van het spaartegoed. U kunt niet vrij beschikken over het spaartegoed. Over het gespaarde bedrag betaalt het CVZ geen rente. Is het spaarsaldo niet voldoende om alle kosten te vergoeden, dan betaalt u het restant zelf. Rekeningen voor zorgkosten dient u in met het declaratieformulier dat u van het CVZ ontvangt.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-05-2013

Stuur door aan een vriend