Met wat voor sancties moet ik rekening houden als ik me niet houd aan de Leerplichtwet?

Antwoord:

Als u zich niet aan de Leerplichtwet houdt, komt de leerplichtambtenaar in actie. Het kan dan gaan om verzuim zonder geldige reden of om absoluut  verzuim. Is een leerling die onder de leerplicht of onder de kwalificatieplicht valt niet op school ingeschreven, dan noemen we dat absoluut verzuim.

De leerplichtambtenaar kan een proces verbaal opmaken. De zaak komt dan voor de rechter. Die kan besluiten de ouders een geldboete op te leggen tot  € 3.900,-. Is de leerling ouder dan 12 jaar, dan kan hij zelf een geldboete of een taakstraf krijgen. Is de leerling  16 of 17 en heeft hij geen startkwalificatie, dan kan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de kinderbijslag stopzetten. Is het verzuim ernstig, dan kan de rechter zelfs een voorwaardelijke gevangenisstraf met proeftijd opleggen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

23-12-2013

Stuur door aan een vriend