Kunnen voor dezelfde activiteit meerdere plan-milieueffectrapportage-plichten bestaan?

Antwoord:

Ja. Wanneer voor een en dezelfde activiteit meerdere (opeenvolgende) plannen moeten worden gerealiseerd, kunnen al deze plannen afzonderlijk plan-m.e.r.-plichtig zijn.

Als voorbeeld voor een dergelijke activiteit kan de vestiging van zware industrie dienen:

  1. een gebied wordt aangewezen voor zware industrie (plan-m.e.r. plicht);
  2. dit bedrijventerrein wordt in het bestemmingsplan vastgelegd (plan-m.e.r.-plicht);
  3. voor de uiteindelijke vestiging van zware industrie geldt een besluit-m.e.r.-plicht.

Hierbij moeten eerder opgestelde milieueffectrapporten (MER) worden gebruikt. Bij ieder plan moet wel aan de voor de m.e.r. geldende procedures worden voldaan.

Wanneer verschillende plan-m.e.r.-plichtige plannen voor dezelfde of samenhangende activiteiten (min of meer) tegelijk in procedure worden gebracht, kan volstaan worden met het maken van 1 MER. (Wet milieubeheer, artikel 14.4c). Dit komt zelden voor omdat de vaststelling van de plannen vaak door verschillende bestuursorganen wordt gedaan.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-06-2015

Stuur door aan een vriend