Kan mijn kind tussen de middag overblijven op de basisschool?  

Antwoord:

Ja. Uw kind kan tussen de middag overblijven op de basisschool.

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren hiervan. In overleg met de ouders en de medezeggenschapsraad (MR) bepaalt de school hoe deze tussenschoolse opvang (TSO) eruit komt te zien. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt financiële middelen beschikbaar voor de organisatie van de opvang en de scholing van overblijfkrachten.

Het schoolbestuur stelt de kwaliteitseisen voor de tussenschoolse opvang vast in een overblijfprotocol. Ouders kunnen via de medezeggenschapsraad met dit plan instemmen. In het overblijfplan staan afspraken over:

  • het vaststellen van gedragsregels;
  • de capaciteiten waarover een overblijfkracht moet beschikken;
  • het aantal kinderen dat een overblijfkracht maximaal kan begeleiden.

Het overblijfprotocol vindt u in de schoolgids.

Als uw kind op school overblijft, kan de school om een financiële bijdrage vragen. De school mag zelf de hoogte van dit bedrag bepalen. Hier is geen limiet aan verbonden. De medezeggenschapsraad moet wel instemmen met dit bedrag.

Tussen de middag verplicht aanwezig op school

Sommige scholen hebben een continurooster; de leerlingen blijven tussen de middag verplicht op school. Er is dan geen sprake van een overblijfregeling. De pauze valt buiten de onderwijstijd, zodat uw kind genoeg gelegenheid heeft om te lunchen. De school is ook tijdens de pauze verantwoordelijk voor de leerlingen. Het overblijven wordt in dit soort situaties vaak verzorgd door de leraren. Naast leraren kunnen ook klassenassistenten worden ingezet.

Een basisschool kan om praktische, onderwijskundige of maatschappelijke redenen een continurooster instellen. De medezeggenschapsraad moet ermee akkoord gaan.

Overblijven op scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo)

De meeste scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) hanteren een continurooster. Het overblijven wordt ook hier verzorgd door de leerkrachten. Om hen te ontlasten stelt het ministerie van OCW extra geld beschikbaar voor het aanstellen van onderwijsassistenten.

Meer informatie

Meer informatie over het overblijven op school vindt u in de brochure 'Over Overblijven'.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-12-2014

Stuur door aan een vriend