Kan ik een vergoeding krijgen voor kosten door handicap of ouderdom?  

Antwoord:

Als u extra (hoge) kosten moet maken door een handicap, chronische ziekte of ouderdom, dan kunt u daar vaak een vergoeding of tegemoetkoming voor krijgen. Het hangt af van het soort kosten, van de hoogte van de kosten en van uw situatie.

Vergoedingsregelingen

Vergoeding van uw kosten is mogelijk vanuit verschilende regelingen:

  • Basiszorgverzekering. Deze verplichte verzekering vergoedt de medische kosten voor de huisarts, het ziekenhuis en de meeste medicijnen.
  • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dit is een verplichte volksverzekering voor hoge kosten die niet door uw zorgverzekering worden vergoed. U kunt hierbij denken aan kosten voor revalidatie, verblijf in een verpleeghuis, kosten voor (zieken)vervoer.
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor deze vergoeding kunt u bij uw gemeente terecht. De vergoeding is bedoeld voor de kosten van hulpmiddelen voor woningaanpassingen en voor kosten die verband houden met zorg zonder verblijf (hulp in het huishouden). Ook vervoerskosten en voor aanpassingen aan uw eigen vervoermiddel kunt u een beroep doen op de Wmo.
  • Bijzondere bijstand. Hebt u een zeer laag inkomen, dan kunt u soms een beroep doen op de bijzondere bijstand. U kunt soms een beroep doen op de vergoeding voor bijvoorbeeld extra stookkosten of kledingslijtage door rolstoelgebruik . U vraagt bijzondere bijstand aan bij uw gemeente. De gemeente beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt.
  • De Tegemoetkoming onderhoudskosten gehandicapte kinderen (TOG). Hiervan kunt u gebruik maken als u een thuiswonend gehandicapt kind hebt .
  • De Jonggehandicaptenkorting. Voorwaarden voor de korting zijn dat u recht hebt  op een Wajong-uitkering of recht hebt op arbeidsondersteuning.
  • Onder voorwaarden kunt u zorgkosten die niet door een andere regeling vergoed worden, aftrekken van de belasting. Hierbij wordt onder andere gelet op uw inkomen en op het soort kosten.

Meer informatie

Meer informatie over deze regelingen vindt u in de brochure 'Ik heb wat – Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte' van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deze brochure is te downloaden van de site van de rijksoverheid.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-04-2014

Stuur door aan een vriend