Is spijbelen strafbaar volgens de wet?

Antwoord:

Ja, spijbelen is strafbaar. Is de leerling jonger dan 12 jaar, dan zijn de ouders strafbaar. Leerlingen vanaf 12 jaar en ouder zijn zelf strafbaar.

Basisscholen moeten schoolverzuim zonder geldige reden melden aan de leerplichtambtenaar. Middelbare scholen melden dit verzuim aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De DUO schakelt vervolgens de leerplichtambtenaar in. Die bespreekt oplossingen met de ouders en de leerling. Als dat niet helpt kan de leerplichtambtenaar een proces verbaal opmaken. De zaak komt dan voor de rechter. Die kan besluiten de ouders een geldboete op te leggen tot € 3.900,-. Is de leerling ouder dan 12 jaar, dan kan hij zelf een geldboete of een taakstraf krijgen. Is de leerling 16 of 17 en heeft hij geen startkwalificatie, dan kan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de kinderbijslag stopzetten. Is het verzuim ernstig, dan kan de rechter zelfs een voorwaardelijke gevangenisstraf met proeftijd opleggen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

23-12-2013

Stuur door aan een vriend