Is de inrichting of aanwijzing van (nood)waterberginggebieden milieueffectrapportageplichtig (m.e.r.)?

Antwoord:

Nee, maar door de rechtstreekse werking van de Europese m.e.r.-richtlijn kunnen uitzonderingen worden gemaakt.

Volgens het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) is de inrichting of aanwijzing van gebieden voor (nood)waterberging niet m.e.r.-plichtig. Maar door de rechtstreekse werking van de Europese m.e.r.-richtlijn (97/11/EG) kunnen zulke activiteiten toch als m.e.r.-plichtig worden aangemerkt.

Volgens deze richtlijn zijn ‘werken ter beperking van overstromingen’ (flood-relief works) namelijk m.e.r.-plichtig. Waterbergingsgebieden zouden ook onder zulke werken verstaan kunnen worden. Omdat jurisprudentie hierover nog ontbreekt, is de laatste jaren een aantal malen de m.e.r.-procedure gevolgd voor de aanwijzing van waterbergingsgebieden, bijvoorbeeld door de provincies Groningen en Drenthe.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-06-2015

Stuur door aan een vriend