Hoe zit het met kaderstelling voor milieueffectrapportage-beoordelingsplichtige activiteiten?

Antwoord:

Een plan is plan-m.e.r.-plichtig als

  • het kaderstellend is voor activiteiten die m.e.r.-plichtig of  m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn of
  • voor plannen waarvoor een passende beoordeling moet worden opgesteld.

Niet voor alle plannen die kaders stellen voor een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit wordt uiteindelijk ook een (besluit)-milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het bevoegd gezag kan soms vooraf al bepalen dat voor een bepaalde activiteit geen besluit-m.e.r. nodig zal zijn. Dit neemt niet weg dat het plan, dat de kaders stelt voor de activiteit, wel plan-m.e.r.-plichtig is.

Voorbeeld

Een gemeente die het voornemen heeft een woningbouwproject van 3.000 woningen binnen de bebouwde kom uit te voeren, kan van mening zijn dat voor het bestemmingsplan geen besluit-MER nodig zal zijn. De m.e.r.-plicht begint bij 4.000 woningen en het project heeft geen aanzienlijke gevolgen voor het milieu. Maar omdat de m.e.r.-beoordelingsplicht al geldt vanaf 2.000 woningen, is de structuurvisie waarin het project is opgenomen, die kaderstellend is voor het besluit, toch plan-m.e.r.-plichtig.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-06-2015

Stuur door aan een vriend