Hoe staan dijken en waterkeringen in relatie tot de milieueffectrapportage(beoordelings)plicht?

Antwoord:

In de afgelopen jaren is het beleid voor hoogwaterveiligheid in het rivierengebied veranderd. Door uitvoering van het project Ruimte voor de Rivier moeten de Nederlandse rivieren meer ruimte krijgen. Terwijl in het verleden vooral dijken werden verhoogd, wordt nu gekozen voor rivierverruiming. Hiervoor zijn 39 maatregelen genomen. Deze moeten in veel gevallen ook de m.e.r.-procedure volgen.

Informatie over m.e.r.-procedures die voortvloeien uit het project Ruimte voor de Rivier vindt u bij de Commissie voor de milieueffectrapportage.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-06-2015

Stuur door aan een vriend