Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)?

Antwoord:

U kunt uw kind aanmelden voor leerwegondersteunend onderwijs (lwwo) als dit in het schooladvies door de basisschool wordt aangeraden. U meldt uw kind aan op een school voor vmbo. Deze school bekijkt vervolgens of uw kind in aanmerking komt voor lwoo. De regering heeft een wetsvoorstel ingediend om per 1 januari 2015 lwoo onder te brengen in de regionale samenwerkingsverbanden van regulier en speciaal onderwijs die onder de Wet passend onderwijs zijn opgericht.

Procedure toelating tot lwoo

  • De vmbo-school doet een onderzoek naar de leervermogens van uw kind (een intelligentieonderzoek) om te kunnen bepalen welke extra zorg uw kind nodig heeft. Soms kijkt de school ook naar het gedrag van uw kind. Uw mening als ouder telt mee in dit onderzoek.
  • De vmbo-school bekijkt ook het schooladvies van de basisschool. Dit is een verslag met informatie over de prestaties van uw kind op de basisschool. Bij het schooladvies wordt ook gekeken naar de interesses en de motivatie van uw kind.
  • De vmbo-school bepaalt op basis van het onderzoek welke extra ondersteuning uw kind nodig heeft en maakt vervolgens een handelingsplan voor uw kind. Als in dit handelingsplan staat dat uw kind in aanmerking komt voor lwoo, meldt de school uw kind aan bij de Regionale Verwijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (RVC-VO).
  • Voldoet uw kind aan de voorwaarden, dan geeft de RVC-VO een positief besluit aan de vmbo-school. U ontvangt een kopie van dit besluit.

Bezwaar maken bij afwijzing voor lwoo

Bij een afwijzing door de RVC-VO kunt u bezwaar maken tegen deze beslissing. Ook de vmbo-school kan een bezwaarschrift indienen. In dat geval stuurt de school u een kopie van de afwijzing en het bezwaarschrift toe.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-08-2014

Stuur door aan een vriend