Hoe is het leerlingenvervoer geregeld?

Antwoord:

Leerlingen kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van speciaal vervoer om naar school te gaan, zoals een (taxi-)bus of aangepaste auto. Per schooltype en per gemeente kunnen andere vervoersregelingen gelden.

Gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. Dat betekent dat de gemeente moet zorgen voor goed vervoer van leerlingen van en naar school, waar dat nodig of gewenst is.

Kilometergrens

Om gebruik te kunnen maken van leerlingenvervoer voor uw kind, moet de school minimaal 6 kilometer van uw woning liggen. De gemeente stelt de kilometergrens vast. Per schoolsoort kan een andere grens gelden. Als de afstand van huis tot school kleiner is dan 6 kilometer, dan kan uw kind waarschijnlijk geen gebruik maken van het vervoer. De kilometergrens van 6 kilometer geldt meestal niet voor leerlingen die naar het reguliere onderwijs gaan en vanwege een handicap niet (zelfstandig) met het openbaar vervoer kunnen reizen. Zij kunnen vaak ook binnen de kilometergrens aanspraak maken op leerlingenvervoer.

Schooltypen en vervoersregelingen

Niet elke school biedt leerlingenvervoer. Leerlingen binnen de volgende schooltypen komen in aanmerking:

  • primair onderwijs (po): het reguliere basisonderwijs of bijzonder onderwijs voor leerlingen zonder handicap, maar met bijvoorbeeld een leerachterstand. Ook leerlingen die vanwege hun levensovertuiging een basisschool bezoeken die verder ligt dan de kilometergrens komen in aanmerking;
  • scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo);
  • speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso): scholen in het kader van de Wet op de expertisecentra (WEC), scholen voor zintuiglijk gehandicapten (zg) en scholen voor meervoudig gehandicapten (mg);
  • regulier voortgezet onderwijs (vo): leerlingen met een handicap die deelnemen aan het reguliere voortgezet onderwijs.

Gemeentelijke verordening

De gemeente heeft een verordening vastgesteld voor het vervoer van leerlingen naar scholen voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Hierin staan regels over de bekostiging van het leerlingenvervoer. Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u als ouders aanspraak hierop maken. De gemeente kan het volgende bepalen:

  • de afstand tussen woning en voor de leerling toegankelijke school;
  • beperking van de vergoeding voor leerlingen boven een bepaalde leeftijd;
  • drempelbedragen;
  • inkomensafhankelijke bijdragen.

Meer informatie

Meer informatie over leerlingenvervoer vindt u bij het de website ove passend onderwijs.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-09-2015

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend