Hoe bescherm ik mijn geestelijk gehandicapte kind?

Antwoord:

U kunt een verzoek bij de rechtbank indienen om uw kind onder curatele te laten stellen. Mensen die wegens een geestesstoornis, verkwisting of drankmisbruik hun financiële en andere persoonlijke belangen niet (meer) kunnen behartigen, kunnen onder curatele worden gesteld. Iemand die onder curatele is gesteld, de zogenaamde curandus, verliest zijn handelingsbekwaamheid. De rechtbank zal een curator benoemen. De onder curatele gestelde (curandus) mag zonder goedkeuring van de curator niet zelfstandig transacties verrichten. Doet hij dat toch, dan kan de transactie worden teruggedraaid. De onder curatele gestelde wordt altijd beschermd ook in het geval de wederpartij niets van de ondercuratelestelling wist. Beschermingsmaatregelen als curatele gelden alleen voor volwassenen. Minderjarigen zijn immers (bijna) altijd handelingsonbekwaam. Ouders hebben dan altijd de mogelijkheid om de transactie terug te draaien.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

25-03-2011

Stuur door aan een vriend