Heeft het waterschap onder de Waterwet een afnameverplichting voor afvalwater van bedrijven?

Antwoord:

Als het bedrijfsafvalwater, vermengd met huishoudelijk afvalwater, wordt aangeboden via een openbaar vuilwaterriool, geldt een afnameverplichting door diegene onder wiens zorg de zuivering plaatsvindt: het waterschap of de gemeente.

Artikel 6.2, tweede lid, van de Waterwet bepaalt dat het verboden is met behulp van een werk, niet zijnde een openbaar vuilwaterriool,water of stoffen te brengen op een zuiveringstechnisch werk zonder een daartoe strekkende vergunning van het bestuur van het in artikel 3.4 van de Waterwet bedoelde waterschap.

Indien dus het (bedrijfs)afvalwater niet via een openbaar vuilwaterriool wordt aangeboden, is een vergunning van het waterschap nodig. Deze zogenaamde watervergunning kan worden verleend, waarbij voorwaarden kunnen worden gesteld in het belang van de bescherming van het zuiveringstechnische werk en het watersysteem. De vergunning kan ook worden geweigerd, en in die zin geldt er geen absolute afnameverplichting.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-09-2015

Stuur door aan een vriend