Bestemmingsplan

Als u het plan heeft om op een bepaalde plaats (bijvoorbeeld een agrarisch perceel) een nieuwe bedrijfsactiviteit te starten of als u plannen heeft voor een nieuwe bedrijfsactiviteit in uw huidige gebouw, dan is het zaak eerst goed na te gaan wat er wel en niet op de locatie is toegestaan.

 

In het bestemmingsplan voor het betreffende gebied staat namelijk aangegeven welke (bedrijfs)activiteiten zijn toegestaan. Ook staan in het bestemmingsplan voorschriften waaraan uw eventuele bouwplan dient te voldoen. U kunt in het gemeentehuis alle bestemmingsplannen inzien.

 

Als het nog niet zeker is of een plan volgens het bestemmingsplan of Welstand doorgang kan vinden, kunt u ook een principeverzoek indienen. Het verzoek wordt beoordeeld aan de hand van de voorschriften in het bestemmingsplan. Ook wordt gekeken naar aspecten van verkeer en milieu en het geldende beleid.

 

In uw verzoek kunt u eventueel aangeven dat u een welstandstoets wilt. In dat geval zal ook de Welstandscommissie uw bouwplan beoordelen. Er vindt geen toetsing plaats aan het Bouwbesluit of de gemeentelijke bouwverordening. Dat kan namelijk pas, als er sprake is van een definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning (deeltoestemming bouw). Er is dan ook geen sprake van een formeel besluit; u krijgt alleen een principe-antwoord op uw verzoek. De gemeente streeft ernaar om binnen acht weken uw principeverzoek af te handelen. Voor meer informatie over wat een principeverzoek inhoudt belt u naar het Omgevingsloket van de gemeente via telefoonnummer 040-2083444.

 

Het principeverzoek is geen vergunning. Wilt u een rechtsgeldige, schriftelijke verklaring, dan moet u een aanvraag indienen. Meer informatie over de omgevingsvergunning vindt u op www.rijksoverheid.nl en bij het Omgevingsloket, via tel. 040-2083444. U kunt een vergunningencheck doen op www.omgevingsloket.nl om te bepalen of de voorgenomen activiteiten (bouw)vergunningsvrij zijn en ook om te zien of u nog andere vergunningen nodig heeft (bijv. een toestemming voor het aanleggen van een uitrit of het kappen van een boom).


 

 

Bestemmingsplannen inzien
In een bestemmingsplan is de bestemming van gronden en gebouwen vastgelegd. Het bestemmingsplan is het enige plan in de ruimtelijke ordening, dat rechten en plichten vastlegt. Het regelt waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan.

 

Als bouwplannen niet passen in het geldende bestemmingsplan, geldt de aanvraag automatisch als een verzoek tot vrijstelling van dit bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders beslissen of zij deze vrijstelling (ontheffing) zullen verlenen.

 

U kunt alle bestemmingsplannen, ook die nog in ontwikkeling of in procedure zijn, in het gemeentehuis inzien. Klik hier om de bestemmingsplannen digitaal in te bekijken. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket, telefoonnummer 040-2083 444.