Bedrijf of beroep aan huis

Voor het uitoefenen van uw bedrijfsvoering is de juiste huisvesting van groot belang. Vooral starters en eenmansbedrijven hebben de wens om vanuit huis te gaan werken, maar dit is niet voor alle branches toegestaan.

In Valkenswaard wordt de uitoefening van zogenaamde vrije beroepen vanuit huis toegestaan, mits:
 

  • de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft.
  • de omgeving geen overlast ondervindt, bijvoorbeeld in de vorm van parkeer- of verkeershinder.
  • er geen detailhandel plaatsvindt.
  • er geen sprake is van milieuproblematiek (men heeft geen vergunning of melding nodig in het kader van de milieuwetgeving).
  • de beroepsbeoefenaar dezelfde is als de bewoner van het huis.

Onder 'vrije beroepen' wordt verstaan: medische en paramedische beroepen (huisarts, tandarts, fysiotherapeut, dierenarts) en administratieve beroepen (advocaat, notaris, accountant, makelaar of daaraan gelijk te stellen beroepen).

Wilt u een ander beroep of bedrijf aan huis starten, dan dient u een vrijstellingsverzoek te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard. In elk geval zult u moeten voldoen aan de eisen die ook aan de vrije beroepen worden gesteld en die hierboven zijn opgesomd.