Brede Impuls Combinatiefuncties

Aanleiding

Op 10 december 2007 is, met het ondertekenen van de landelijke kaderstellende overeenkomst 'Bestuurlijke Afspraken Brede Impuls Combinatiefuncties' door bewindslieden van sport, cultuur en onderwijs, de VNG, NOC*NSF, de gezamenlijke bestuurlijke organisaties van het onderwijs en de Cultuurformatie, de landelijke stimuleringsmaatregel officieel van start gegaan. De 'Brede Impuls Combinatiefuncties' (de Impuls) is een initiatief van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De Impuls beoogt in het hele land vanaf 2008 oplopend tot uiteindelijk in 2012 ten minste 2.250 combinatiefuncties (fte's) mogelijk te maken.

Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever maar werkzaam is voor twee of meer sectoren: in dit geval onderwijs, sport en/of cultuur. Met combinatiefuncties wordt de verbinding en samenwerking tussen sectoren versterkt. Hierdoor wordt het binnen- en buitenschoolse onderwijs- , sport en cultuuraanbod verrijkt en beter op elkaar afgestemd. Het bevorderen van de sociale samenhang neemt in het kabinetsbeleid een prominente plaats in. Zo streeft het kabinet ernaar om een samenhangend aanbod in de sectoren onderwijs, sport, cultuur, kinderopvang en welzijn te creëren en om kinderen en jongeren een rijke leeromgeving te bieden met maximale ontplooiingsmogelijkheden. De opvatting heerst dat organisaties in deze sectoren een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van deze ambitie. Het kabinet vindt dat samenwerking tussen deze sectoren bij uitstek vorm en inhoud kan krijgen door het inzetten van het nieuwe instrument combinatiefuncties. Met de 'Brede Impuls Combinatiefuncties' wordt beoogd meer doelen tegelijkertijd te bereiken, naast de landelijke output van 2250 nieuwe combinatiefuncties in 2012.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenswaard heeft met het ondertekenen van de verklaring 'deelname Brede Impuls Combinatiefuncties' verklaard te willen deelnemen aan de Impuls.