Uitgangspunten gemeente Valkenswaard

 1. De gemeente Valkenswaard heeft de regie en coördineert de verdere uitvoering van de regeling en de inzet van de formatieplaatsen binnen de gemeente Valkenswaard.
 2. De regeling Brede Impuls Combinatiefuncties impliceert de beleidsterreinen onderwijs, sport en cultuur. Het beleidsterrein 'Welzijn' en 'Groen (natuur- en milieu educatie)' worden hier aan toegevoegd. Dat betekent een groter bereik richting de jeugd en jongeren onder andere via het continueren van het sportbuurtwerk en het continueren van de projecten en het netwerk vanuit de BOS-programma.
 3. De gemeente Valkenswaard zal de combinatiefunctionarissen in het kader van de Brede Impuls Combinatiefuncties breed inzetten voor meerdere doelgroepen voor het stimuleren van sport- en cultuurprogramma's. Inclusief programma's voor ouderen, mensen met een handicap en/of chronische aandoening en inwoners van Valkenswaard met een sociaal/maatschappelijke achterstand.
 4. De landelijke normverdeling over de gewenste inzet van combinatiefunctionarissen is uitgangspunt. De uiteindelijke verdeling is lokaal maatwerk en zal plaatsvinden in nauw overleg met de lokale instellingen en partners.
 5. Het heeft de voorkeur van de gemeente Valkenswaard het werkgeverschap voor alle (parttime) formatieplaatsen onder te brengen bij één organisatie (formele werkgeverschap).
 6. De aansturing en de wijze van uitvoering van de werkzaamheden wordt zo dicht mogelijk bij de werkorganisatie gehouden (materieel werkgeverschap).
 7. De toewijzing van het aantal fte's per 31 december 2012 volledig te realiseren, conform de richtlijnen van de Impuls.
 8. De uitvoering van de Impuls in de gemeente Valkenswaard te realiseren voor een projectperiode van 4 jaar, met ingang van 2012.
 9. De regeling Brede Impuls Combinatiefuncties tussentijds na 2 jaar (december 2013) te evalueren. Op basis van deze inhoudelijke- en financiële evaluatie aan de raad voor te leggen om de Impuls al of niet te continueren.
 10. De financiering van de Impuls realiseren op basis van de toegestane normverdeling van 40% rijksoverheid, 40% lokale overheid en maximaal 20% van derden.
 11. De opgebouwde voorziening 'Combinatiefuncties' vanuit de planjaren 2010 en 2011 in te zetten in de aanloopkosten voor derden over de periode van 2012 tot en met 2015.