Subsidie sportevenementen

Sportevenement
Elke voor publiek toegankelijke verrichting van sport (met uitzondering van reguliere wedstrijden/competities) dat samen gaat met muziek en vermaak, dat verenigingsoverstijgend is en in sommige gevallen meerdaags is.

 

Reëel begrote kosten
Kosten die opgenomen zijn in de begroting, die op basis van ervaring of onderzoek tot stand gekomen zijn. Het subsidiebedrag dekt maximaal 30% van de reëel begrote kosten (ook in het kader van een internationaal evenement, of een evenement waarbij sprake is van topsport).

 

Subsidieplafond
Er is met ingang van 2011 een subsidieplafond van € 7.500,- voor alle sportevenementen. Het budget wordt verdeeld volgens het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'.

 

De volgende regels zijn van toepassing

  • De subsidie moet 12 weken voor aanvang van de activiteiten worden aangevraagd.
  • Het betreft een bovenlokaal georganiseerd evenement.
  • Minimaal 25% van de deelnemers komen ook van (verenigingen) buiten Valkenswaard vandaan.
  • Het evenement heeft minimaal 100 deelnemers.
  • Het sportevenement mag maximaal twee keer eerder gesubsidieerd zijn door de gemeente.

 

Algemene subsidieverordening
De 'Algemene Subsidieverordening Gemeente Valkenswaard 2001' is van toepassing op de regeling 'bijdrage sportevenementen gemeente Valkenswaard'.

 

Procedure voor het uitbetalen van de subsidie
Uitbetaling van de subsidie vindt achteraf plaats.

 

Ten behoeve van de uitbetaling van de subsidie moeten binnen 12 weken na afloop van het evenement de volgende gegevens worden ingediend:

  1. een kort inhoudelijk verslag van het georganiseerde evenement
  2. een financieel verslag (kosten en baten) van het evenement.

 

Informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij team Zorg, Welzijn en Onderwijs (team ZWO). Telefoonnummer voor nadere informatie: 040-2083414.