Subsidie kadervorming en deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Doel van de regeling
Welzijns- en sportverenigingen/instellingen bestaan voor een belangrijk deel dankzij de inzet van vele vrijwilligers. De gemeente Valkenswaard onderkent het belang van vrijwilligers die voldoende vaardig en deskundig zijn om hun taak uit te voeren en heeft in verband hiermee besloten om de kadervorming en de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers te stimuleren door middel van de subsidieregeling die hier wordt toegelicht.

 

De verenigingen/instellingen zijn zelf de eerstverantwoordelijken voor de kadervorming en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Daarom wordt van de verenigingen/instellingen een eigen bijdrage in de kosten verwacht.

 

Voor wie is de regeling bedoeld?
De regeling is bedoeld voor vrijwilligers die actief zijn binnen een welzijns- of sportvereniging/instelling.

 

Cursussen die voor subsidie in aanmerking komen
Voor een subsidie komen in aanmerking de cursussen die gericht zijn op de volgende twee clusters van functies en taken binnen een lokale vrijwilligersorganisatie:

  1. bestuurlijk/organisatorisch = dagelijks bestuur, coördinator e.d.;
  2. uitvoerend = jeugd(sport)leider, activiteitenbegeleider, beheerder clubhuis e.d.

 

Voor beide cursussen geldt dat voor subsidiëring slechts die cursussen in aanmerking komen:

  • die kortlopend van duur zijn en een algemeen vormend en oriënterend karakter hebben;
  • waarvan de inhoud is afgestemd op de taak van de betreffende vrijwilliger in de organisatie. Er dient dus een directe relatie te bestaan tussen de cursus en de taak van de vrijwilliger;
  • die niet persoonsgebonden zijn maar op de organisatie gericht;
  • die afgestemd zijn op de specifieke kenmerken van de eigen organisatie.

 

Bij de beoordeling van de subsidieverzoeken die betrekking hebben op cursussen behorende tot cluster 1 zal in aanvulling op het bovenstaande tevens als uitgangspunt gehanteerd worden dat van de vrijwilligers in de bestuurlijke/organisatorische taken en functies een bepaalde 'algemene c.q. basiskennis en deskundigheid' reeds verwacht mag worden.

 

Wijze van subsidiëren
De gemeentelijke subsidie bedraagt 50% van de directe cursuskosten, zijnde het lesgeld en het verplicht gestelde cursusmateriaal, dus exclusief eventuele reiskosten.

 

Procedure voor het aanvragen van de subsidie
De subsidieaanvraag moet in ieder geval de dag voorafgaand aan de cursus worden ingediend.

 

Op de aanvraag wordt binnen 8 weken na de datum van indiening beslist. Subsidies kunnen worden toegekend indien en voor zover het hiervoor beschikbaar gesteld budget toereikend is.

 

Procedure voor het uitbetalen van de subsidie
Uitbetaling van de subsidie vindt achteraf plaats.

 

Ten behoeve van de uitbetaling van de subsidie moeten binnen 12 weken na afloop van de cursus de volgende gegevens worden ingediend:

  1. de nota waarop de cursus betrekking heeft;
  2. een afschrift van het diploma of getuigschrift dan wel een gewaarmerkte verklaring van de cursusleiding dat de betreffende vrijwilliger daadwerkelijk aan de totale cursus heeft deelgenomen.

 

Informatie
Voor meer informatie en het aanvragen van een formulier kunt u terecht bij team Zorg, Welzijn en Onderwijs (team ZWO). Telefoonnummer voor meer informatie : 040-2083414.