Regierol van de gemeente Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard beschouwt de regierol als een belangrijke randvoorwaarde voor het kunnen realiseren van haar sportbeleid. Dat betekent: sturing geven, leiding nemen, synergie en samenwerking bewerkstelligen, partijen mobiliseren, communiceren en zorgdragen voor consistentie.

In onze opvatting is regie: het doelgericht uitoefenen van invloed op de totstandkoming van beleid. Die regiefunctie houdt in dat de gemeente werkt aan:

  • afstemming met en tussen belanghebbende partijen;
  • eenheid van beleid;
  • samenhang in het functioneren van de ambtelijke organisatie.

Door het stellen van prioriteiten, het benoemen en het meten van de te leveren prestaties geeft de gemeente sturing.

Andere rollen

Naast regievoering zien we als gemeente nog drie andere rollen voor ons weggelegd:

  • Investeerder in de totstandkoming en instandhouding van voorzieningen
    In overleg met betrokken verenigingen wil de gemeente tijdig inspelen op de vraag naar sportvoorzieningen. Het betreft hier de invulling van de voorwaardenscheppende rol bij het realiseren van voldoende en bereikbare sportaccommodaties.
  • Financier van projecten en activiteiten
    Het betreft hier de invulling van de gemeentelijke rol bij sportstimuleringsprojecten en projecten die de algemene sportontwikkeling bevorderen. Sport voor 55 + ers, (basis)schooljeugd kennis laten maken met diverse takken van sport en het begeleiden en ondersteunen van verenigingen zijn elementen die bij deze rol horen.
  • Aanjager van nieuwe ontwikkelingen
    Het aanbieden van sportactiviteiten ligt in eerste instantie bij het particulier initiatief (marktpartijen en verenigingen). De gemeente zal marktvolgend zijn en randvoorwaarden opstellen. Daar waar het particulier initiatief onvoldoende mogelijkheden biedt, zal de gemeente initiërend te werk gaan en een 'aanjaagfunctie' vervullen. 

Topsport - breedtesport

We leggen in onze gemeente het primaat bij de breedtesport. Hoewel wij het belang van topsport zien en erkennen willen wij in ons sport(accommodatie)beleid geen plaats inruimen voor topsportbevordering en - facilitering. Daarvoor zijn onze budgetten te beperkt en is de schaalgrootte van onze gemeente te gering. De gemeente Eindhoven kan die taak voor deze regio veel beter oppakken.