Kansen en mogelijkheden voor gemeente Valkenswaard

De regeling biedt unieke kansen en mogelijkheden voor een structurele en professionele kwaliteitsimpuls in zowel het onderwijs als de sport- en cultuursector.

  • De regeling sluit prima aan op de eerdere stimuleringsregelingen Breedtesportimpuls (2002-2007) en de Buurt-Onderwijs-Sport impuls (2008-2011) zoals die in Valkenswaard zijn uitgezet. Deze combiregeling biedt mogelijkheden voor een structurele inbedding van het in gang gezette beleid voor het bevorderen van een gezonde en sportieve leefstijl voor de (schoolgaande) jeugd.
  • De invoering van de Impuls is een belangrijk uitgangspunt in de nieuwe gemeentelijke sportnota 'Beleidsvisie Sport en Bewegen' en het realiseren van de gewenste doelstellingen.
  • De Impuls past in de visie en beleidskaders van de gemeentelijke cultuurnota. Onder andere de inzet van een cultuurcoach biedt vele mogelijkheden voor het realiseren van de gewenste doelstellingen ten aanzien van cultuurparticipatie en -educatie.
  • Inhoudelijk sluit de Impuls en het beoogde functieprofiel van één of meerdere combinatiefunctionarissen prima aan binnen de beleidskaders van de LEA - visie in Valkenswaard. In het dagarrangement is en wordt 'bewegen en cultuureducatie' een belangrijk onderdeel.
  • Ook in de buitenschoolse opvang is en wordt sport en cultuur gezien als een belangrijke activiteit voor kinderen. Samenwerkingsverbanden dienen zich aan tussen peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang organisaties met onder andere sportverenigingen en (commerciële) sportaanbieders. De gemeente kan daarin een belangrijke verbindende schakel vormen en de regie daarin voeren vanuit de beleidskaders van de Lokale Educatieve Agenda.
  • Samenwerking tussen basis- , speciaal -, en voortgezet onderwijs, de lokale sportverenigingen en culturele instellingen biedt vele mogelijkheden voor een zeer gevarieerd en attractief sport- en cultuuraanbod voor de schoolgaande jeugd. Zowel onder- als na schooltijd. Op school of bij de sportvereniging en overige aanbieders.
  • Binnen het basisonderwijs wordt een geweldige kwaliteitsimpuls gegeven aan het bewegingsonderwijs door een intensieve begeleiding en ondersteuning van de groepsleerkrachten.
  • Ondersteunen en versterken van sportverenigingen door activiteiten in het kader van deskundigheidsbevordering vrijwillig sportkader, organiseren van nieuwe sportprojecten voor meerdere doelgroepen, jeugd betrekken/opleiden in kaderfuncties onder andere via maatschappelijke stages vanuit het voortgezet onderwijs.