Een nieuwe sportnota: beleid en uitvoering hand in hand

In de nieuwe sportnota (realisatie 2011) heeft de gemeente zijn visie op het te voeren sportbeleid vastgelegd. Het huidige sportbeleid was toe aan een herziening en herijking. Ingegeven door recente ontwikkelingen - lokaal en landelijk - om een anders gekleurde visie, nieuwe ambities en kaders neer te zetten en uit te voeren. Sportbeoefening heeft het laatste decennium een sterk toegenomen maatschappelijke betekenis gekregen. Daardoor is de context waarbinnen sportbeleid op lokaal niveau wordt ontwikkeld, aanzienlijk veranderd. Sport is geen geïsoleerd beleidsterrein meer en alleen het speeltje voor een aantal sportfanaten. Sport is méér.

Valkenswaard kan daarom niet alleen maar volstaan met het scheppen van voorwaarden door het stichten en in stand houden van sportaccommodaties. Het gaat nu ook om de betekenis die sport kan hebben voor de leefbaarheid van onze gemeente, voor de gezondheid van de burgers en het participeren in de sportverenigingen: als actief sporter en/of als vrijwilliger.

Het zijn vooral de impulsen van de rijksoverheid op het gebied van sportstimulering en bewegingsactivering geweest die een positieve impact op lokaal niveau hadden. De Breedtesportimpuls, de BOS-impuls, de proeftuinen 'Nieuwe sportmogelijkheden', de Combinatiefuncties, Alliantie School en Sport vragen om partnerships van gemeentes en een beleidsontwikkeling die verder strekt dan het nadenken over een goed sportvoorzieningenniveau. Sport in de wijken en kernen, sport voor specifieke doelgroepen, de op handen zijnde ontwikkelingen rondom de Brede Scholen, bestrijding van overgewicht en naschoolse (sport)opvang zullen, uiteraard naast aandacht voor onze sportvoorzieningen, ons nieuwe sportbeleid inkleuren.